Banner URK
Rolnictwo (edycja dla doradców)

 

 

Studia podyplomowe Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych)
realizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w ramach  poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

 

Informacji udzielają:

dr hab. inż. Andrzej Oleksy, prof. URK – andrzej.oleksy@urk.edu.pl, tel. 12 662 43 85

mgr inż. Barbara Czekaj - barbara.czekaj@urk.edu.pl, tel. 12 662 43 82

Warunki przyjęcia:

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych) jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz zatrudnienie w publicznych lub prywatnych podmiotach doradczych lub w podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. W przypadku prywatnych podmiotów doradczych lub osób prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia wymagane jest udokumentowanie zatrudnienia/świadczenia usług doradczych dla rolników w ramach prowadzonej działalności.

Kandydaci winni przedłożyć następujące dokumenty oraz załączniki:

·         podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 7/2024),

·         kwestionariusz osobowy (załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 7/2024),

·         odbitkę kserograficzną dyplomu ukończenia studiów,

·         dokument potwierdzający zatrudnienie w publicznych lub prywatnych podmiotach doradczych lub w podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia,

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariatu studiów podyplomowych Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych):

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

mgr inż. Barbara Czekaj – barbara.czekaj@urk.edu.pl; tel. 12 662 43 82

Charakterystyka studiów podyplomowych:                                   

Bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych) organizowane są przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych oraz w oparciu o Zarządzenie  Rektora nr 7/2024. Studia są skierowane do osób zatrudnionych w publicznych (Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego WODR, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie CDR, Izby Rolnicze IR) oraz prywatnych podmiotach doradczych lub w podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. Program studiów podyplomowych obejmuje 245 godzin zajęć dydaktycznych. Ramowy plan studiów  składa się z 11 modułów zajęć, przedmiotów (140 godzin wykładów, 96 godziny ćwiczeń i 9 godzin seminarium). Łączny wymiar punktów ECTS wynosi 30 – po 15 ECTS w każdym semestrze studiów.

Kwalifikacje:

Studia podyplomowe Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych) mają na celu:

- pogłębianie wiedzy z dziedziny nauk rolniczych i społecznych oraz wybranych działów produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- doskonalenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji gospodarstw i ich otoczenia ekonomicznego, społecznego i prawnego,

- uzyskanie zaawansowanej i uporządkowanej oraz podbudowanej teoretycznie wiedzy obejmującej kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej - właściwej dla programu kierunku rolnictwo.

Absolwent studiów podyplomowych wykazuje się kwalifikacjami niezbędnymi do pełniejszego prowadzenia poradnictwa dla producentów rolnych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi oraz postępu biologicznego i inżynieryjno-technicznego.

Czas trwania:

Dwa semestry od marca 2024 roku do lutego 2025 roku, 10 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych.

Warunki ukończenia studiów:

Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów (uzyskanie łącznie 30 punktów ECTS), co jest równoznaczne z nabyciem wszystkich określonych w programie studiów kompetencji opisanych cząstkowymi efektami uczenia się oraz pozytywnej oceny pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta (według wzoru dla pracy dyplomowej). Ocena końcowa studiów stanowi 70 % oceny zajęć dydaktycznych i 30 % oceny pracy dyplomowej.

  

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych Rolnictwo (edycja dedykowana doradcom rolniczym)

Nr

Nazwa przedmiotu

ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

ćwiczenia

audytoryjne

specjalistyczne*

 

Semestr studiów 1

1.

Technika rolnicza (TR)

2

22

16

0

6

0

E

2.

Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia (GRiPN)

4

30

22

0

0

8

E

3.

Nasiennictwo z elementami hodowli roślin

(NzEHR)

2

12

8

0

0

4

E

4.

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości

(EiOGRzER)

3

30

22

0

0

8

E

5.

Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych (ZTwGR) ***

4

24

0

0

0

24

Z

 

RAZEM W SEMESTRZE 1

15

118

68

0

6

44

-

Semestr studiów 2

6.

Technologie produkcji roślinnej (TPR)

4

56

40

0

0

16

E

7.

Podstawy produkcji zwierzęcej (PPZ)

2

20

12

0

0

8

E

8.

Agrobiznes i podstawy marketingu (AiPM)

2

15

10

0

5

0

Z

9.

Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich (PUiROW)

2

12

8

0

2

2

Z

10.

Innowacyjne rozwiązania oraz możliwości i korzyści ze stosowania technik precyzyjnego rolnictwa w zabiegach agrotechnicznych (IR)

2

15

2

0

0

13

E

11.

Seminarium i praca dyplomowa (SiPD)

3

9

0

9

0

0

Z

 

RAZEM W SEMESTRZE 2

15

127

72

9

7

39

-

 

Razem dla cyklu kształcenia

30

245

140

9

13

83

7 E

)*    - Ćwiczenia specjalistyczne obejmują ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe, projektowe i inne.

)**  - E - egzamin; Z - zaliczenie na ocenę;

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul