Banner URK
Edukacja Przyrodniczo-Leśna

Jednostka prowadząca:

Wydział: Leśny
Zakład: Bioróżnorodności Leśnej
Adres:  Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Informacji udzielają:
dr inż. Magdalena Frączek, prof URK 12 662 53 64, 601 634 822, magdalena.fraczek@urk.edu.pl (pok. 919)

Warunki przyjęcia:
Przedłożenie następujących dokumentów:
• podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1),
• kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)
• odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów,
• 2 fotografii,
• zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (załącznik nr 3),
Dokumenty należy przesłać pocztą do dnia 20 września 2014 r.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na Studia Podyplomowe:
• do 1 października należy dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem studia podyplomowe "Edukacja Przyrodniczo-Leśna".
• okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni - najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Studia rozpoczynają się pod warunkiem zgłoszenia minimum 15 uczestników, maksymalnie przyjmujemy 20 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Charakterystyka:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Program wypełniony praktyczną wiedzą ma wyposażyć  słuchacza w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora. Zakres zdobytych w trakcie studiów wiedzy i umiejętności umożliwia zdobycie lub doskonalenie warsztatu edukatora oraz poszukiwanie nowych możliwości rozwoju zawodowego.
Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, edukatorów z Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych oraz osób zainteresowanych edukacją przyrodniczo-leśną, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.
Zajęcia będą prowadzone na terenie Wydziału Leśnego UR w Krakowie oraz w wybranych ośrodkach edukacyjnych Lasów Państwowych, w wybranych parkach narodowych i na terenie lasów miejskich.

Koszt studiów: 4600 zł (po 2300 zł za każdy semestr).

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry, od października do czerwca kolejnego roku (9 zjazdów).
Zajęcia odbywają się w soboty (12 godz. lekcyjnych) i niedziele (8 godz. lekcyjnych).

Kwalifikacje:
Osoby kończące studia podyplomowe posiadają bardzo dobrą znajomość warsztatu edukatora. Poznają problematykę edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, optymalne formy kształcenia, możliwości pracy z różnymi grupami odbiorców, wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych metod oraz narzędzi w edukacji przyrodniczej, dobre i bezpieczne organizowanie pracy i urządzanie bazy dydaktycznej.

Więcej informacji:
https://epl.urk.edu.pl/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul