Banner URK
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

 

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

Katedra: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu

Adres: Al. Mickiewicza 24/28, 30 – 059 Kraków

Telefon : 12 662 40 96

E mail: kosr@ur.krakow.pl lub km@urk.edu.pl

Kierownik: Dr Iwona Paśmionka

Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu

Adres: Al. Mickiewicza 24/28, 30 – 059 Kraków

Telefon : 12 662 40 96

E mail : iwona.pasmionka@urk.edu.pl

Informacji udziela:
dr inż. Joanna Dłużniewska - Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu - joanna.dluzniewska@urk.edu.pl


Warunki przyjęcia:

·         Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe „Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych” jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami: kwestionariusz   podanie.

·         Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych „Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych” jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).

·         O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Sekretariat studiów podyplomowych „Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych”:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
30 – 059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
tel. 12 662 40 96
e-mail: 
kosr@ur.krakow.pl lub km@urk.edu.pl


Charakterystyka:
Studia Podyplomowe „Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych” organizowane przez Wydział Rolniczo – Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy –  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie geograficznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych i prawnych podstaw funkcjonowania środowiska, umożliwi podejmowanie zadań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej, wodno – ściekowej oraz ochrony środowiska. Zdobyte umiejętności pomogą rozwiązywać zagrożenia wynikające z negatywnego oddziaływania obiektów komunalnych na środowisko przyrodnicze w różnej skali geograficznej: lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR i osoby współpracujące z UR.


Kwalifikacje:
Uczestnicy studiów podyplomowych „Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych”, zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do biomonitoringu procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Proponowany program studiów obejmuje 230 godzin, na które składa się 11 modułów oraz przygotowanie pracy dyplomowej, ocenianej przez opiekuna i recenzenta.

Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167. Ocenę końcową stanowi 30% oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz 70% średniej z toku studiów.

Czas trwania: dwa semestry

Koszt: 4 200 zł (płatne w dwóch ratach po 2 100 zł)

Rekrutacka w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

Warunki ukończenia studiów:

·         uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów

·         złożenie pracy podyplomowej w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych

·         pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych”

 

                                                                                 Plan studiów

 

Nazwa studiów:

BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

Semestr studiów

1

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

 

 

wykłady

seminaria

ćwiczenia

 

 

audytoryjne

specja-listyczne*

 

 

Obowiązkowe

 

 

 

1.  Mikrobiologia wody i ścieków (MWiS) – Blok I

2.  Badania fizykochemiczne wody i ścieków (BFCWiŚ)

3.  Analiza biologiczna osadu czynnego (ABOC)

4.  Szkodliwy czynniki biologiczne  w środowisku pracy (ZSCB)

5.  Podstawy prawne (PP)

6.  Seminarium dyplomowe (SEM)

7.  Praca dyplomowa (PDP)

3

 

3

 

3

 

3

 

1

1

1

20

 

20

 

30

 

20

 

5

10

5

10

 

5

 

10

 

10

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

15

 

20

 

 

 

 

 

5

E

 

E

 

E

 

E

 

E

Z

Z

 

 

A

RAZEM W SEMESTRZE

15

110

40

10

10

50

-

 

 

 

Semestr studiów

2

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

 

 

wykłady

seminaria

Ćwiczenia

 

 

audytoryjne

specja-listyczne*

 

 

Obowiązkowe

 

 

1.  Mikrobiologia wody i ścieków (MWiS) – Blok II

2.  Mikrobiologiczna jakość powietrza (MJP)

3.  Mikrobiologiczna transformacja materii organicznej (MTMO)

4.  Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne (PBCE)

5.  Techniczne aspekty rekultywacji i zagospodarowania gruntów (TARiZG)

6.  Podstawy prawne (PP)

7.  Seminarium dyplomowe (SEM)

8.  Praca dyplomowa (PDP)

3

 

3

 

3

 

2

 

1

 

1

1

1

20

 

25

 

25

 

20

 

10

 

5

10

5

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

 

15

 

15

 

10

 

 

 

 

 

5

E

 

E

 

E

 

E

 

E

 

E

Z

Z

 

 

B

RAZEM W SEMESTRZE

15

120

55

10

 

55

-

 

 

                Razem dla cyklu kształcenia

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Łączna liczba egzaminów

 

wykłady

seminaria

ćwiczenia

 

Audytoryjne

specja-listyczne*

 

1

Razem dla cyklu kształcenia

             

 

 

w tym :

obowiązkowe

30

230

95

20

10

105

11

 

   

fakultatywne

Nd

           

 

2

Udział zajęć fakultatywnych [%]

n/d

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul