URK
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Adres: al. Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków

Telefon: 12 662 40 29

E-mail: andrzej.walega@urk.edu.pl

Informacji udziela: mgr inż. Jacek Czarnecki, tel: 12 662 40 61, e-mail: jacek.czarnecki@urk.edu.pl

 

Charakterystyka:

Studia podyplomowe „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie). Dedykowane są głównie dla osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie lub w wydziałach ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz dla projektantów urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i inżynierskich obiektów komunikacyjnych (mosty i przepusty). Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych mogą być również absolwenci, szczególnie technicznych i techniczno-przyrodniczych studiów wyższych oraz studiów z zakresu nauk o ziemi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, podstaw modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, transportu rumowiska i propagacji fali wezbraniowej w korycie rzecznym, hydrometrii rzecznej, czy zastosowaniu metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, a także znajomości podstawowych aktów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania wodą.

 

Dlaczego warto podjąć studia?

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

  • wiedzy ogólnej na temat podstawowych i złożonych procesów hydrologicznych, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w modyfikacji tych powiązań;
  • wiedzy szczegółowej na temat hydrologii inżynierskiej, umożliwiającej zastosowanie współczesnych metod hydrologicznych w projektowaniu urządzeń hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, modelowania wybranych zjawisk hydrologicznych, propagacji fali powodziowej w rzece i transportu rumowiska oraz w zarządzaniu gospodarką wodną uwzględniającej także aspekty gospodarowania wodą w znowelizowanej ustawie Prawo Wodne;
  • praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces obliczeniowy, a także kompetencje do wykonywania obliczeń na potrzeby przygotowania dokumentacji hydrologicznej;
  • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk, problemów i obszarów związanych z hydrologią i gospodarka wodną.

Kwalifikacje:

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1791).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego (uzyskanie łącznie 30 punktów ECTS), co jest równoznaczne z nabyciem wszystkich określonych w programie studiów kompetencji opisanych cząstkowymi efektami uczenia się.

Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipiec do 15 września 2020 r.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) i dokonanie opłaty.

Termin rozpoczęcia: 2-ga połowa października 2020

Termin zakończenia: 1-sza połowa lipca 2021

Opłata: 4000 zł płatne w jednej (do 30.09.2020 r.) lub w dwóch ratach (I rata - do 30.09.2020 r.; II rata - do 26.02.2021 r.)

Wpłata na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Alior Bank S.A.
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
w tytule przelewu należy wpisać: "STUDIA PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD HYDROLOGII W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ" oraz imię i nazwisko uczestnika

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji (wzory do pobrania ze strony UR http://podyplomowe.urk.edu.pl/):

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  2. kwestionariusz osobowy;
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał należy przedłożyć do wglądu;
  4. 2 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm;
  5. dowód wpłaty za udział w Studium;
  6. uzupełnione i podpisane przez kandydata porozumienie o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (w dwóch egzemplarzach).

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Na etapie rekrutacji dopuszczalne jest przesyłanie dokumentów drogą elektroniczna na adres meilowy: jacek.czarnecki@urk.edu.pl . Dokumenty można też złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać na adres:
Studia podyplomowe - Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, pok. 432a
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Na pierwszym zjeździe Słuchacze przyjęci na studia, którzy przesłali dokumenty drogą elektroniczną powinni złożyć dokumentacje w formie papierowej.

Warunki bytowe: Koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Pozostałe informacje o studiach podyplomowych można zaleźć na stronie: https://urk.edu.pl/index/site/5199

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul