Banner URK
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Adres: al. Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków

Telefon: 12 662 40 41

E-maildariusz.mlynski@urk.edu.pl

Informacji udziela: mgr inż. Jacek Czarnecki, tel: 12 662 40 61,
e-mail: jacek.czarnecki@urk.edu.pl

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej - IRK.

 


 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA KROK PO KROKU:

 1. załóż i aktywuj konto. Pamiętaj aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,
 2. uzupełnij formularze osobowe,
 3. wgraj swoje aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego, (minimalna rozdzielczość 500x625 pikseli, maksymalny rozmiar 5 MB, wykonane na jasnym tle, przodem, bez nakrycia głowy). Zdjęcie będzie wykorzystane do ankiety osobowej oraz do legitymacji studenckiej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora.
 4. w zakładce "Wykształcenie" proszę uzupełnić informacje dotyczące wykształcenia wyższego,
 5. dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego. W niebieskim menu, w prawym górnym rogu znajdź odnośnik Oferta, następnie studia podyplomowe, i w karcie wybranych studiów kliknij zielony przycisk "Zapisz się", sprawdź poprawność danych w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego,
 6. uzupełnij dodatkowe dane w formularzu zgłoszeniowym, jeśli są wymagane.
 7. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia:
  1. zapoznają się z odnośnikiem "Dokumenty i dalsze kroki" na swoim koncie w zakładce zgłoszenia rekrutacyjnego, zawierającym dokumenty do pobrania i informacje potrzebne do wpisu na studia,
  2. wnoszą opłatę za studia (patrz opłaty),
  3. składają komplet dokumentów w wyznaczonej siedzibie zespołu rekrutacyjnego.

 


Charakterystyka:

Studia podyplomowe „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie). Dedykowane są głównie dla osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie lub w wydziałach ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz dla projektantów urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i inżynierskich obiektów komunikacyjnych (mosty i przepusty). Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych mogą być również absolwenci, szczególnie technicznych i techniczno-przyrodniczych studiów wyższych oraz studiów z zakresu nauk o ziemi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, podstaw modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, transportu rumowiska i propagacji fali wezbraniowej w korycie rzecznym, hydrometrii rzecznej, czy zastosowaniu metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, a także znajomości podstawowych aktów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania wodą.

Dlaczego warto podjąć studia?

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

 • wiedzy ogólnej na temat podstawowych i złożonych procesów hydrologicznych, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w modyfikacji tych powiązań;
 • wiedzy szczegółowej na temat hydrologii inżynierskiej, umożliwiającej zastosowanie współczesnych metod hydrologicznych w projektowaniu urządzeń hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, modelowania wybranych zjawisk hydrologicznych, propagacji fali powodziowej w rzece i transportu rumowiska oraz w zarządzaniu gospodarką wodną uwzględniającej także aspekty gospodarowania wodą w znowelizowanej ustawie Prawo Wodne;
 • praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces obliczeniowy, a także kompetencje do wykonywania obliczeń na potrzeby przygotowania dokumentacji hydrologicznej;
 • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk, problemów i obszarów związanych z hydrologią i gospodarka wodną.

 

Kwalifikacje:

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1791).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego (uzyskanie łącznie 30 punktów ECTS), co jest równoznaczne z nabyciem wszystkich określonych w programie studiów kompetencji opisanych cząstkowymi efektami uczenia się.

Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipiec do 27 września 2024 r.

Termin rozpoczęcia: 2-ga połowa października 2024

Termin zakończenia: 1-sza połowa lipca 2025

Opłata: 5100 zł płatne w jednej lub w dwóch ratach

 

Wpłata na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Alior Bank S.A.
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
w tytule przelewu należy wpisać: "STUDIA PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD HYDROLOGII W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ" oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Dokumenty do pobrania ze strony IRK:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 2. kwestionariusz osobowy;

Dodatkowo należy dostarczyć do siedziby komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych - do wglądu,
 2. dowód wpłaty za udział w Studium,
 3. uzupełnione i podpisane przez kandydata porozumienie o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne - w dwóch egzemplarzach 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK i dokonanie opłaty.

Dokumenty można złożyć osobiście na pierwszym zjeździe, przez pełnomocnika lub przesłać na adres: Studia podyplomowe - Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, pok. 432a, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Warunki bytowe: Koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Pozostałe informacje o studiach podyplomowych można zaleźć na stronie: https://urk.edu.pl/index/site/5199

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul