Banner URK
Studia podyplomowe Siedliskoznawstwo

Jednostka prowadząca:

Wydział Leśny
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46
https://urk.edu.pl/index/site/7131

 

Informacji udzielają:

Kierownik studiów prof. dr hab. inż. Jarosław Lasota kom. 608 736 128 e-mail: jaroslaw.lasota@urk.edu.pl
Sekretarz studiów: mgr inż. Ewa Wojciechowska-Przepłata tel. 12 662 50 44 e-mail: e.wojciechowska-przeplata@urk.edu.pl

Charakterystyka

Studia będą realizowane w ramach projektu: "Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury" WETLANDS GREEN LIFE (LIFE21 IPE/PL/069640) finansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Liderem projektu jest Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej, URK i GDOŚ są konsorcjantami w projekcie.

Studia są skierowane do osób związanych z leśnictwem oraz ochroną przyrody w Polsce. Studia dedykowane są szczególnie dla osób zatrudnionych w Lasach Państwowych, Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego a także organizacjach zajmujących się ochroną przyrody. Słuchaczami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich o profilu leśnym lub przyrodniczym.

Program studiów Siedliskoznawstwo przygotowano kierując się następującymi przesłankami: (1) niewielką ofertą krajową studiów podyplomowych z zakresu szeroko rozumianego siedliskoznawstwa; (2) nasilającymi się zmianami i transformacją warunków siedliskowych w efekcie globalnych zmian klimatu oraz wzmożonej antropopresji na środowisko naturalne; (3) koniecznością wdrażania unijnych dyrektyw oraz programów „Strategia ochrony gleb”, „Europejski Zielony Ład”, w ramach których przewiduje się intensyfikację działań z zakresu restytucji cennych siedlisk przyrodniczych; (4) potrzebą kształcenia specjalistów z zakresu ochrony i restytucji siedlisk mokradłowych, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby ochrony i odtworzenia szczególnie cennych siedlisk; (5) realizacji przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie projektu Wetland Green Life.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Siedliskoznawstwo są prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jak również wykwalifikowaną kadrę naukową z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach a także specjalistów – praktyków leśnictwa z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oraz Krakowie, jak również ekspertów zajmujących się ochroną przyrody związanych z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Centrum Ochrony Mokradeł, a także Klubem Przyrodników.

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry. Przewiduje się 6 tygodniowych zjazdów.
Harmonogram zjazdów na stronie https://urk.edu.pl/index/site/7136

Koszt studiów Odpłatność za studia wynosi 5 000 zł i będzie finansowana z środków projektu pt. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” WETLANDS GREEN LIFE finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE (LIFE21 IPE/PL/069640) i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D).

Koszty przejazdów na zajęcia, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zajęć uczestnicy studiów pokrywają we własnym zakresie.

Warunki przyjęcia Rekrutacja na studia trwać będzie od 3 czerwca do 5 września 2024 r., a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1)
  • kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)
  • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów
  • 2 fotografii
  • Porozumienie o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych pn. Siedliskoznawstwo (załącznik nr 3). Porozumienie prosimy wydrukować w 3 egzemplarzach, wypełnić dane osobowe i podpisać.
  • klauzuli informacyjnej (załącznik nr 4)

Wszystkie dokumenty powinny być wydrukowane w kolorze.

Oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni należy okazać Kierownikowi Studiów Podyplomowych najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę jedynie kandydatów, których dokumenty zostaną złożone w formie papierowej, w terminie, podpisane i w komplecie (zgodnie z powyższym wykazem).

Złożenie niekompletnych lub nie podpisanych dokumentów nie rezerwuje miejsca na liście kandydatów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny,
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Studia Podyplomowe „Siedliskoznawstwo”
Al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków

O przyjęciu na listę kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu do Kancelarii Uczelni).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul