Banner URK
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo – Ekonomiczny
Katedra: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
Telefon: 12 662 43 67,
Kierownik: Prof. dr hab. Kazimierz Klima
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
Telefon: 12 662 43 65
E mail: kazimierz.klima[a]urk.edu.pl

Informacji udziela:
dr hab. Joanna Puła - Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, sekretarz studiów
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków Telefon: 12 662 43 67 E mail: joanna.pula[a]urk.edu.pl

Link do Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA” jest złożenie (przesłanie) podania oraz kwestionariusza kwestionariusz oraz podanie.
Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE -PRODUKCJA I CERTYFIKACJA” jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).
O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Sekretariat studiów podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA”:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 67
e-mail: kaier[a]urk.edu.pl, joanna.pula[a]urk.edu.pl

Charakterystyka:
Studia Podyplomowe „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA Rolnictwo” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2.). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR oraz w czasie zajęć terenowych.

Kwalifikacje:
Uczestnicy studiów podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE -PRODUKCJA I CERTYFIKACJA Rolnictwo”, zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędnych do skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Proponowany program studiów obejmuje 230 godzin, na które składa się 9 modułów przedmiotowych.
Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej ocenianej przez opiekuna i recenzenta oraz egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167. Ocenę końcową stanowi 30% oceny pracy dyplomowej oraz 70% średniej z toku studiów.

Czas trwania: dwa semestry, od marca danego roku do lutego następnego roku

oszt: 4 200 zł (płatne w dwóch ratach po 2 100 zł)

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów
  • złożenie tematycznej pracy podyplomowej
  • egzamin przed komisją

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA”

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul