URK
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja

Jednostka prowadząca:

Adres: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Telefon: 12 6624367, 12 6624368

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Klima

Adres: Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków

Telefon: 12 6624365, e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl

Informacji udzielają:

 

dr hab. Joanna Puła - tel. 12 6624367, rrpula@cyf-kr.edu.pl

dr inż. Maciej Chowaniak - tel. 12 6624368, e-mail: maciejchowaniak@tlen.pl

· Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja” jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami: podanie , kwestionariusz

 

· Warunkiem podjęcia Studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja” jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).

· O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Sekretariat studiów podyplomowych:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, pok. 416, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wytwarzania w jednostce produkcyjnej surowców, wyrobów i przetworów o jakości ekologicznej bądź produktów tradycyjnych lub regionalnych oraz weryfikowania zgodności procesu ich wytwarzania z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Słuchacz we właściwy sposób będzie potrafił zarządzać ryzykiem w jednostce produkcyjnej przez szczegółową analizę krytycznych etapów produkcji. Aspekty ekonomiczne przewidziane w programie pozwolą poznać specyfikę rynku ekologicznego oraz produktów tradycyjnych i regionalnych. Omówienie zagadnień z zakresu certyfikacji i kontroli dopełnia kompleksowe spojrzenie Słuchacza na produkt ekologiczny, regionalny i tradycyjny w ujęciu od produkcji surowca przez przetwarzanie aż po uzyskanie produktu końcowego i nadanie mu odpowiedniego statusu.

Cykl kształcenia na studiach podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja” będzie obejmował dwa semestry; od marca do lipca (I semestr) i od października do lutego następnego roku (II semestr)

Warunki ukończenia studiów:

· Uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie wymaganych zaliczeń.

· Czynne uczestnictwo w seminarium przez przygotowanie i zreferowanie prezentacji.

· Zdanie końcowego egzaminu dyplomowego.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

 Ukończenie studiów potwierdza posiadanie zawodowych kwalifikacji rolniczych i uprawnia do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Proponowany program studiów obejmuje 245 godzin, na które składa się 6 modułów.

 

Ramowy program

 

Moduł

Liczba godzin

ECTS

Wyk.

Ćw.

1. Ekologiczna produkcja roślinna

48

40

6

2. Ekologiczna produkcja zwierzęca, zarządzanie jakością w produkcji

55

17

7

3. Przetwórstwo produktów ekologicznych, produkty tradycyjne i regionalne

10

9

4

4. Analiza ryzyka w produkcji żywności

6

9

3

5. Certyfikacja systemu ekologicznego oraz produktów tradycyjnych i regionalnych

25

12

8

6. Seminarium

4

-

2

Razem

154

91

30

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK