URK
Integrowana produkcja rolnicza

Jednostka prowadząca:

Wydział: Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Adres: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 pok. 426B lub 447

Telefon: +48 12 662 44 00

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa
Informacji udziela (sekretariat studiów): dr inż. Joanna Dłużniewska (e-mail: rrdluzni@cyf-kr.edu.pl)

Warunki przyjęcia:

  • Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe Integrowana produkcja rolnicza jest złożenie (przesłanie poczta, e-mail) dokumentów: Zgłoszenia kierować pod adresem sekratariatu Studium
  • Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych Integrowana produkcja rolnicza jest ukończenie studiów wyższych, conajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich)
  • O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń

Sekretariat studiów podyplomowych Integrowana produkcja rolnicza:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. +48 12 662 44 00
e-mail: joanna.dluzniewska@urk.edu.pl

Charakterystyka
Celem studiów podyplomowych „Integrowana produkcja rolnicza”, prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy (Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego) we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia upraw i produkowania płodów rolnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji.
Integrowana produkcja zgodnie Ustawą o ochronie roślin została uznana za krajowy system jakości żywności. Ważnym elementem tego systemu jest również propagowanie ochrony środowiska poprzez wdrażanie Strategii Zrównoważonego Stosowania Pestycydów. Od 1.01.2014 r. we wszystkich krajach unijnych obowiązywać będzie stosowanie ochrony roślin zgodnie z założeniami integrowania metod.

Kwalifikacje:
Uczestnicy uzyskają dyplom ukończenia studiów wydany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na zasadach określonych przez MNiSW. Dodatkowo absolwenci studiów wyższych kierunków: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub pokrewnych uzyskają zaświadczenie uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554). Ponadto ukończenie studiów potwierdza posiadanie zawodowych kwalifikacji rolniczych i uprawnia do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. Umożliwia to skorzystanie z finansowego wsparcia Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki rolnej 2014-2020 np. działań Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz nabywanie ziemi rolnej zgodnie z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. Odbycie studiów daje kwalifikacje do pracy jako inspektor w jednostkach certyfikujących integrowaną produkcję.

Czas trwania: 2 semestry

Warunki ukończenia studiów:

  •  uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminów przedmiotowych,
  •  wykonanie pracy dyplomowej oraz
  •  pozytywny wynik końcowego egzaminu dyplomowego

Zestawienie modułów tematycznych, liczby godzin i punktów ECTS studiów podyplomowych „Integrowana produkcja rolnicza”

 

Lp.

 Moduł dydaktyczny

Liczba godzin

Punkty
ECTS

 Jednostka prowadząca

razem

wykłady

ćwiczenia

1.

 Podstawy prawne, ekonomiczne i dokumentacja w IPR

24

24

-

3

Uniwersytet Rolniczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2.

 Uprawa roli i roślin w IPR

35

15

20

4

Uniwersytet Rolniczy

3.

 Nawożenie w IPR

20

10

10

3

Uniwersytet Rolniczy

4.

 Ochrona roślin w IPR

123

50

73

11

Uniwersytet Rolniczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

5.

 Jakość płodów rolnych w IPR w kontekście bezpieczeństwa żywności

8

4

4

2

Uniwersytet Rolniczy

6.

 Seminarium dyplomowe

20

-

20

3

Uniwersytet Rolniczy

7.

 Praca dyplomowa

10

-

10

4

Uniwersytet Rolniczy

 

 Razem

240

103

137

30

 :

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK