Banner URK
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Jednostka prowadząca:

Wydział Leśny

Katedra Bioróżnorodności Leśnej

Al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków

Telefon: +48 012 662 50 56,  664 942 121

 e-mail: marek.wajdzik@urk.edu.planna.filipowska@ur.krakow.pl,

 

Informacji udzielają:

mgr inż. Anna Filipowska-Majchrzak tel.: 664 942 121

dr hab. Marek Wajdzik. prof. UR tel: +48 012 662 50 56 lub 604 775 704

dr hab. Andrzej Tomek, emerytowany prof. UR tel. +48 012 662 50 52  lub 604 286 967

 

Opis problemu

W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany wynikające z:

 • dyskusji nad potrzebami i skutkami zarządzania populacjami zwierzyny, a także nad koniecznością i sposobami ich ochrony,
 • postępu wiedzy i przyjęcia koncepcji zrównoważonego rozwoju z możliwością wykorzystania twórczych sił przyrody,
 • różnic w sytuacji populacyjnej polegających na zwiększaniu liczebności niektórych gatunków zwierząt oraz zmniejszaniu liczebności, a nawet zanikaniu innych,
 • ratyfikowania konwencji o ochronie różnorodności biologicznej oraz obowiązywania dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. "siedliskowej" oraz "ptasiej"),
 • istotnych nowelizacji ustaw: prawo łowieckie, o ochronie przyrody i ochronie zwierząt
 • powierzenia przedsiębiorstwu Lasy Państwowe nadzoru nad gospodarką łowiecką na terenach leśnych, polnych i wodno-bagiennych
 • realiów ekonomicznych występujących w ośrodkach hodowli zwierzyny,
 • restytucyjnej i komercyjnej fermowej hodowli zwierząt.

Zmiany te sprawiły, że tradycyjnie pojmowane łowiectwo utożsamiane z myślistwem stało się anachroniczne, a podział na zwierzęta łowne i chronione wprawdzie użyteczny dla celów administracyjnych, nie znajduje uzasadnienia z przyrodniczego punktu widzenia. Zachowanie bioróżnorodności naturalnych środowisk i utrzymanie pożądanej liczebności wszystkich gatunków zwierząt łownych z możliwością eksploatacji ich populacji, a także skuteczna ochrona zwierząt rzadkich i zagrożonych wymaga nie tylko pogłębionej znajomości ich biologii i wymagań środowiskowych, ale również obowiązującego prawodawstwa oraz uwarunkowań społecznych i ekonomicznych.

Charakterystyka: Tematyka zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych obejmuje: zadania i rolę współczesnego łowiectwa, polski model łowiectwa, łowiectwo jako stosowana ekologia zwierząt w gospodarce leśnej, planowanie łowieckie i plany ochrony fauny, monitorowanie zwierzostanów, problematyka gospodarowania populacjami zwierzyny grubej i drobnej, szkody i konflikty powodowane przez zwierzęta łowne i chronione, hodowla restytucyjna i wolierowa, choroby zwierzyny i profilaktyka weterynaryjna, wybrane zagadnienia z genetyki zwierząt, przyczyny zagrożeń i wymierania gatunków, formy oraz metody obszarowej i gatunkowej ochrony zwierząt, znaczenie gatunków obcych, sokolnictwo, prawne aspekty łowiectwa i ochrony przyrody wraz z przepisami Unii Europejskiej, ekonomika łowiecka, kulturotwórcza rola łowiectwa, trofeistyka, zastosowanie współczesnych technik w badaniach nad zwierzyną i badania łowieckie w Polsce. Sylabus programu nauczania został podzielony na osiem działów: 1) Organizacja łowiectwa oraz potrzeba ochrony fauny, 2) Przyrodnicze podstawy zarządzania populacjami zwierząt, 3) Metody gospodarowania populacjami oraz środowiskiem dzikich zwierząt, 4) Restytucja zwierząt chronionych i fermowa hodowla zwierząt łownych, 5) Populacje dziko żyjących zwierząt w terenach miejskich i wiejskich, 6) Efekty użytkowania populacji dzikich zwierząt, 7) Kultura i sztuka w łowiectwie, 8) Seminaria i praca dyplomowa.

Kwalifikacje: Studia umożliwią zdobycie wiedzy o zasadach ochrony i zarządzania populacjami ssaków i ptaków oraz  nabycie umiejętności w zakresie zarządzania populacjami zwierzyny i planowania gospodarki łowieckiej, a także posiadania kompetencji w zakresie projektowania działań poprawiających jakość środowiska bytowania zwierzyny i zapobiegania konfliktom z dzikimi zwierzętami. Do ważniejszych kwalifikacji można zaliczyć poznanie metod zagospodarowania obszarów rozmaicie użytkowanych i chronionych pod kątem potrzeb bytowania dzikich zwierząt. Program studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania rozwoju populacji zwierzęcych wraz z możliwością ich eksploatacji i uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych oraz społecznych umożliwiających racjonalne prowadzenie i nadzorowanie gospodarki zwierzętami w ośrodkach hodowli zwierzyny i w dzierżawionych obwodach łowieckich. W zależności od osobistych zainteresowań lub predyspozycji wykonanie pisemnej pracy dyplomowej skłoni jednych do pogłębiania wiedzy i podjęcia badań faunistycznych, a innych do działań praktycznych z zakresu doskonalenia technik i sposobów ochrony fauny lub zarządzania populacjami zwierzyny wraz z zagospodarowaniem jej biotopów.

Czas trwania: 2 semestry przeznaczone na wykłady i ćwiczenia w jednym roku akademickim w drugim semestrze przewidziano wykonanie pracy dyplomowej

9 zjazdów, z czego 8 zjazdów w (4 w semestrze zimowym i 4 w letnim) oraz 1 zjazd przewidziany na ćwiczenia terenowe (seminaria i konwersatoria oraz egzamin dyplomowy odbędą się w uzgodnionym dodatkowym terminie )

Data rozpoczęcia: 2020-10-01 (początek roku akademickiego) termin pierwszego zjazdu przewidywany w końcu października, zostanie podany słuchaczom po rozpoczęciu roku akademickiego

Opłata: 3800 PLN płatne jednorazowo (do 30.09.2020 r.) lub w dwóch ratach po 1900 zł.  (I rata - do 30.09.2020 r.; II rata - do 28.02.2021 r.)

Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Alior Bank S.A.

86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

w tytule przelewu należy wpisać: „Studia Podyplomowe Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny - S435” oraz imię i nazwisko uczestnika

Informacje dodatkowe

Obecna edycja studiów podyplomowych w roku akademickim (2020/2021) została dostosowana do wymagań znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zarówno program jak i efekty kształcenia zostały opracowane zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji (KRK), a za ukończenie studiów przysługiwać będzie 30 punktów ECTS według Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System, ECTS)

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

1)      Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

   a)      podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1);

   b)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe (załącznik nr 2);

   c)      kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu;

   d)     2 fotografie (35 x 45 mm);

   e)      porozumienie o warunkach odpłatności za kształcenie na za studiach podyplomowych  (załącznik nr 3). Umowę prosimy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić wyłącznie żółte pola tzn. dane osobowe i podpisać.

   f)       dowód wpłaty za udział w studiach podyplomowych: 3800 PLN na konto UR (podane powyżej);

   g)      klauzula  dotycząca ochrony danych osobowych (załącznik nr 4)

 

2)      rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy przesłać do dnia 30 września 2020 roku na adres:

Studia Podyplomowe Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Wydział Leśny
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

 

Termin składania zgłoszeń: od 1 do 30 września 2020 r.

 

Liczba miejsc ograniczona: (25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń)

 

KADRA

Wykładowcami będą głównie pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (zwłaszcza z Wydziału Leśnego): kierownik studiów dr hab. inż. Marek Wajdzik prof. UR, dr hab. inż. Stanisław Zięba prof. UR, dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski  prof. UR, dr inż. Marcin Piszczek, dr inż. Anna Kożuch, dr hab. inż. Andrzej Tomek emerytowany prof. UR i dr inż. Tadeusz Kubacki emeryt. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostaną pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dr hab. Robert Kamieniarz, prof. UP, prof. dr hab. Andrzej Czerniak, prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz i dr inż. Jacek Skubis), z SGGW w Warszawie (prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, dr hab. inż. Paweł Nasiadka), z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (prof. dr hab. Roman Dziedzic), z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (prof. dr hab. Marek Houszka) z Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr hab. Izabela Wierzbowska) z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dr hab. Dariusz Zalewski), z Technickiej University w Zwoleniu w Słowacji (prof. dr ing. Ladislav Paule), z Zakładu Ochrony Przyrody PAN (prof. dr hab. Henryk Okarma) i stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu (dr hab. Marek Panek) oraz dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski i główny specjalista Lasów Państwowych dr Jan Błaszczyk, a także założyciel i właściciel Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie dr Andrzej Krzywiński, założyciel Dzikiego Pogotowia dr inż. Maciej Lesiak, prawnicy dr Witold Daniłowicz i dr Miłosz Kościelniak-Marszał, a do ćwiczeń (zwłaszcza terenowych) zaproszeni zostaną wybrani fachowcy z Lasów Państwowych: mgr inż. Zenon Rzońca (restytucja głuszców w Wiśle), mgr inż. Elżbieta Wojtowicz (rezerwat żubrów w Pszczynie), mgr inż. Hanna Karczmarska oraz mgr inż. Łukasz Nowak, a także mgr inż. Tomasz Wykner (Związek Kynologiczny, Polski Klub Sokolników PZŁ "Gniazdo Sokolników").

 

ZALICZENIE

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie dwóch semestrów i wykonanie pisemnej pracy dyplomowej na wybrany temat oraz egzamin końcowy. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

WARUNKI BYTOWE

Koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Informacja o noclegach: Z noclegów można korzystać po uprzedniej rezerwacji: 

 • Dom Akademicki "Bratniak", ul. Jabłonowskich 10/12, 31-114 Kraków, tel. (012) 422-61-00, (012) 422 61 00
 • Dom Studencki III, al. 29 Listopada 48c, 31-425 Kraków, tel. (012) 662 51 77
 • Dom Studencki IV, al. 29 Listopada 48b, 31-425 Kraków, tel. (012) 662 51 82
 • Hotel "Monika", ul. Langiewicza 6, 31-425 Kraków, tel. (012) 413 84 80 (słuchacze Uniwersytetu Rolniczego mają zniżkę)

 

 • Magiczny Kraków - http://www.krakow.pl - śpij tanio w Krakowie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul