Banner URK
Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia

Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej
i specjalnego przeznaczenia

Jednostka prowadząca:

Wydział Technologii Żywności

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

Adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Adres do korespondencji: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

( 12 662 47 46

* suplementy@urk.edu.pl

Opis studiów

Celem kształcenia na studiach jest zdobycie przez Słuchaczy wiedzy z zakresu suplementów diety, żywności wzbogaconej, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, z uwzględnieniem aspektów żywieniowych, toksykologicznych i analitycznych. Studia umożliwią Słuchaczom nabycie umiejętności określania ryzyka zdrowotnego wynikającego ze spożywania omawianych produktów, interpretacji wyników oznaczeń analitycznych tych produktów, a także oceny prawidłowości ich oznakowania w kontekście odpowiednich regulacji prawnych, w tym tych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie:

 • posiadać wiedzę na temat składu suplementów diety, żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia,
 • znać zapisy regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ww. środków spożywczych do obrotu handlowego oraz obejmujących zasady urzędowej kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia konsumentów,
 • potrafił dobrać metody analityczne służące ocenie składu i bezpieczeństwa spożycia omawianych produktów,
 • potrafił ocenić prawidłowość oznakowania, jak również zaprojektować nowy produkt z omawianych kategorii produktów oraz sporządzić odpowiednią dokumentację.

Adresaci studiów

 •         osoby zatrudnione w instytucjach zajmujących się kontrolą żywności i sprawujących nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności,
 •        dietetycy i pracownicy zakładów żywienia zbiorowego,
 •        pracownicy placówek dystrybuujących lub produkujących suplementy diety, żywność wzbogaconą lub żywność funkcjonalną,
 •         nauczyciele technologii żywności, towaroznawstwa i pokrewnych kierunków.

Plan studiów

 •          2 semestry – zajęcia w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów oraz w formie kształcenia na odległość (piątki, w godzinach popołudniowych),
 •          formy zajęć: wykłady (realizowane w formie zdalnej w czasie rzeczywistym), ćwiczenia laboratoryjne i projektowe oraz seminaria,
 •          łącznie 200 godzin dydaktycznych,
 •          30 pkt ECTS,
 •          Przedmioty

Koszt studiów

4850 zł płatne w dwóch ratach (2425 PLN – I semestr, 2425 PLN – II semestr)

Rekrutacja

Rozpoczęcie rekrutacji: 15.05.2024 r.   

Rekrutacja prowadzona jest przez internetowy system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – bezpośredni link do rekrutacji

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

Sekretariat

mgr inż. Klaudia Kawa

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Technologii Żywności

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

ul. Balicka 122 (pok. 1.66), 30-149 Kraków

( 12 662 47 46

* suplementy@urk.edu.pl

Kierownik studiów

Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, prof. URK

( 12 662 48 38

* slawomir.pietrzyk@urk.edu.pl

Przedmioty studiów


1.      
Żywienie człowieka
2.       Suplementy diety
3.       Żywność wzbogacona
4.       Żywność specjalnego przeznaczenia
5.       Toksykologia żywności
6.       Analiza jakościowa i ilościowa suplementów diety, żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia
7.       Mikrobiologia
8.       Dodatki do żywności
9.       Zioła i przyprawy
10.   Opakowania
11.   Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji suplementów diety, żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia
12.   Wprowadzanie nowego produktu na rynek

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul