Banner URK
Rolnictwo
 

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

Katedra: Katedra Agroekologii i  Produkcji Roślinnej

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

Telefon: 12 662 43 66, 12 662 43 82

E mail: kaier@urk.edu.pl

Kierownik: dr hab. Wojciech Szewczyk, prof. URK.

Katedra Agroekologii i  Produkcji Roślinnej

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

Telefon: 12 662 4417

E mail: w.szewczyk@urk.edu.pl


Informacji udziela: mgr inż. Elżbieta Kulig - Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Więcej informacji o naszych studiach


Link do Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)Warunki przyjęcia:

  • Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe „Rolnictwo” jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami: kwestionariusz   podanie.
  • Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych „Rolnictwo” jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).
  • O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

 

Sekretariat studiów podyplomowych „Rolnictwo”:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 66
e-mail: kaier@ur.krakow.pl


Charakterystyka:
Studia Podyplomowe „Rolnictwo” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2.). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich URK oraz w czasie zajęć terenowych w Stacjach Doświadczalnych URK i współpracujących z URK - SDOO i gospodarstwami rolnymi


Kwalifikacje:
Uczestnicy studiów podyplomowych „Rolnictwo”, zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędnych do skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Proponowany program studiów obejmuje 230 godzin, na które składa się 6 modułów rolniczych (176 godzin z zakresu nauk rolniczych), 3 moduły ekonomiczno-społeczne (54 godziny) oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej ocenianej przez opiekuna i recenzenta oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167. Ocenę końcową stanowi 30% oceny pracy dyplomowej oraz 70% średniej z toku studiów.

Czas trwania: dwa semestry

Koszt: 4 200 zł (płatne w dwóch ratach po 2 100 zł)

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów
  • złożenie pracy podyplomowej w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych

 

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „Rolnictwo”

 

                                                                                 Plan studiów

Nazwa studiów:

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

 

 

Semestr studiów

1

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

ćwiczenia

audytoryjne

specja-listyczne*

Obowiązkowe

1.

Technika rolnicza (TR)

3

22

10

 

6

6

E

2.

Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia (GPN)

4

30

16

 

6

8

E

3.

Nasiennictwo z elementami hodowli roślin (NHR)

2

12

6

 

 

6

E

4.

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości (EGR)

3

30

16

 

 

6

8

E

5.

Agrobiznes i podstawy marketingu (APM)

2

12

8

 

4

 

Z

6.

Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich (PRO)

1

12

8

 

4

 

Z

A

RAZEM W SEMESTRZE

15

118

64

 

26

28

-

 

Semestr studiów

2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

Ćwiczenia

audytoryjne

specja-listyczne*

Obowiązkowe

1.

Technologie produkcji roślinnej (TPR)

5

63

30

 

 

33

E

2.

Podstawy produkcji zwierzęcej  (PPZ)

3

20

12

 

 

8

E

3.

Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych (ZT)

3

24

 

 

 

24

Z

4.

Seminarium i praca dyplomowa (PD)

4

5

 

5

 

 

Z

B

RAZEM W SEMESTRZE

15

112

42

5

 

65

- - -

                   

 

                Razem dla cyklu kształcenia

Lp.

Wyszczególnienie

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Łączna liczba egzaminów

wykłady

seminaria

ćwiczenia

Audytoryjne

specja-listyczne*

1

Razem dla cyklu kształcenia

             
 

w tym :

obowiązkowe

30

230

106

8

26

90

6

   

fakultatywne

Nd

           

2

Udział zajęć fakultatywnych [%]

n/d

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul