BanerUR
Rolnictwo

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

Katedra/Instytut : Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

Telefon : 12 662 43 82

E mail : kszur@ur.krakow.pl

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

Telefon : 12 662 43 66

E mail: kaier@ur.krakow.pl

Kierownik: Prof. dr hab. Bogdan Kulig

Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

Telefon : 12 662 43 82

E mail : rrbkulig@cyf-kr.edu.pl

Informacji udzielają:
mgr inż. Elżbieta Kulig - Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej - kaier@ur.krakow.pl

mgr inż. Barbara Czekaj – Instytut Produkcji Roślinnej – kszur@ur.krakow.pl


Warunki przyjęcia:

  • Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe „Rolnictwo” jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami:kwestionariusz podanie.
  • Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych „Rolnictwo” jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).
  • O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Sekretariat studiów podyplomowych „Rolnictwo”:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 66
e-mail: kaier@ur.krakow.pl


Charakterystyka:
Studia Podyplomowe „Rolnictwo” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2.). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR oraz w czasie zajęć terenowych w Stacjach Doświadczalnych UR i współpracujących z UR - SDOO i gospodarstwami rolnymi


Kwalifikacje:
Uczestnicy studiów podyplomowych „Rolnictwo”, zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędnych do skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Proponowany program studiów obejmuje 230 godzin, na które składa się 6 modułów rolniczych (164 godziny z zakresu nauk rolniczych), 3 moduły ekonomiczno-społeczne (57 godzin) oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

Czas trwania: dwa semestry

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów
  • złożenie pracy podyplomowej w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych
  • pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „Rolnictwo”

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

ECTS

Semestr zimowy

1

Technika rolnicza (TR)

16

6

22

3

2

Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia (GPN)

22

8

30

3

3

Nasiennictwo z elementami hodowli roślin (NHR)

8

4

12

1

4

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości (EGR)

22

8

30

4

5

Agrobiznes i podstawy marketingu (APM)

10

5

15

2

6

Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich (PRO)

8

4

12

2

Razem sem. zimowy

86

35

121

15

Semestr letni

7

Technologie produkcji roślinnej (TPR)

40

16

56

6

8

Podstawy produkcji zwierzęcej (PPZ)

12

8

20

4

9

Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych (ZT)

 

24

24

2

10

Seminarium i praca dyplomowa (PD)

9

 

9

3

 

Razem sem. letni

61

48

109

15

 

Razem

147

83

230

30

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK