Banner URK
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

 

Informacje dla kandydatów na Studia Podyplomowe

Wydział Leśny
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46


Informacji udziela:
dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan prof. UR
Tel. +48 12 662 53 56, +48 601 652 707
e-mail: anna.klamerus-iwan[a]urk.edu.pl

dr inż. Krzysztof Owsiak
tel: +48 12 662 53 57 e-mail: krzysztof.owsiak[a]urk.edu.pl

  Charakterystyka

Studia Podyplomowe "Inżynieryjne zagospodarowanie lasu", organizowane przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mają na celu aktualizację i doskonalenie oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii, techniki i hydrologii mającej zastosowanie w leśnictwie.

Celem jest kształtowanie niezbędnej infrastruktury na terenach leśnych, zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich.

Decyzje o inwestycjach budowlanych, technicznych czy hydrotechnicznych powinny być poprzedzone analizami ekonomicznymi i ekspertyzami terenowymi. Powstające studia podyplomowe mają na celu przeniesienie do praktyki wiedzy teoretycznej ze wszystkich wymienionych zakresach.

Duży nacisk położony będzie na zajęcia dotyczące kwestii projektowych, decyzyjnych i inwestorskich poprzedzających inwestycje techniczne w lasach. Bardzo istotne jest też poznanie możliwych następstw i konsekwencji prowadzenia robót inżynierskich w lesie. Takie prace to duża ingerencja w środowisko, tym bardziej ważna jest znajomość obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej realizacji robót.

Program studiów został podzielony na cztery główne moduły w oparciu, o które będzie uzupełniana wiedza, a będą to:

 1. moduł “inwestorski”, w którym słuchacze zapoznają się z procedurami administracyjnymi w procesie budowlanym. Przedmiotem zajęć będą podstawy prawne sporządzenia dokumentacji projektowej, przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, zwolnienia z zakazów i inne procedury formalne.
  Wiedza i umiejętności w tym module będą przedstawione przez osoby powiązane z różnymi etapami prowadzenia inwestycji (GDLP, RDLP, RDOŚ, biuro projektowe)
 2. moduł „inżynierski”, w którym studenci zostaną zapoznani z kryteriami doboru technologii z uwzględnieniem najnowszych materiałów. Przedmiotem zajęć będą elementy projektowania budowli i innych inwestycji wraz z podstawami kosztorysowania. Projektowanie w zakresie geologia, hydrotechnika i melioracje. Uzgodnienia wodno-prawne. (UP w Poznaniu, AGH Kraków, biuro projektowe, PK w Krakowie, UR w Krakowie).
 3. moduł „hydrologiczny”, który będzie stanowił bardzo istotne dopełnienie kwestii inżynierskich prac prowadzonych w leśnych gospodarstwach LP. Omówione zostaną typy budowli hydrotechnicznych i ich wpływ na właściwości retencyjne gruntów, oraz omówione będą inne czynniki mogące wpływać na retencyjne funkcje lasu. Poruszane będą kwestie możliwości sterowania bilansem wodnym lasu. Różne rodzaje rozwiązań projektowanych obiektów małej retencji w kontekście wymogów jednostek odpowiedzialnych za finansowanie. W ramach różnych rozwiązań projektowanych obiektów małej retencji przewidziany jest wyjazd terenowy. (UR w Krakowie, AGH w Krakowie, biuro projektowe).
 4. moduł „leśny”, gdzie przedmiotem zajęć będzie sposób połączenia planowanych inwestycji drogowych z optymalizacją sieci dróg leśnych. Studenci zostaną zapoznani ze sposobami prognozowania wpływu inwestycji inżynierskich na środowisko. Jest to moduł scalający trzy pozostałe. Klęski żywiołowe w lasach oraz logistyka usuwania tych klęsk oraz metody inżynierii ekologicznej w przywracaniu stanu środowiska naturalnego i funkcji ekosystemowych. (BUL Kraków, UR w Krakowie, RDLP w Krakowie, UP w Poznaniu).
  W tym module przewidywany jest 1 dzień zajęć terenowych.

Program Studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu inżynieryjnego zagospodarowania możliwego do zrealizowania w środowisku leśnym oraz aktualne wymogi projektowe i prawne procedury postępowań administracyjnych w kwestiach rozwijania infrastruktury (w tym wodnej) w lasach.

Ogółem na wszystkie zajęcia przewiduje się 220 godzin. Udział zajęć o charakterze praktycznym (110 godz. ćwiczeń) w ogólnej liczbie 220 godzin dydaktycznych stanowi 50%. Cykl szkoleniowy trwa dwa semestry, w układzie co miesięcznych zjazdów w piątki i soboty. Zajęcia są prowadzone w pomieszczeniach Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Uzupełnieniem zajęć kameralnych będą 2 wyjazdy na ćwiczenia terenowe.

Oferta kształcenia na Studiach jest skierowana skierowana do pracowników Lasów Państwowych, ale także do osób zatrudnionych w administracji rządowej, samorządowej, projektowej i innych instytucjach współpracujących z szeroko pojętym leśnictwem. Program studiów jest także skierowany do pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni wyższych lub innych osób związanych z dydaktyką.

Ukończenie Studiów pozwala uzyskać słuchaczom kwalifikacje przydatne w działalności nie tylko w Lasach Państwowych, ale także w Parkach Narodowych, strukturach państwowej oraz samorządowej administracji terenowej, a także w Dyrekcjach Regionalnych Ochrony Środowiska.

Zasady zaliczenia Studium

Na Studiach Podyplomowych słuchacz wykonuje pracę dyplomową, którą składa przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Praca jest wykonywana pod kierunkiem promotora, wybranego przez słuchacza. Promotorem pracy dyplomowej może być jeden z wykładowców na Studiach „Inżynieryjne zagospodarowanie lasu”. Egzamin dyplomowy słuchacz składa przed trzyosobową Komisją, powołaną przez Kierownika Studiów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego są obecności na zajęciach i uzyskanie zaliczenia zajęć potwierdzone wpisem w indeksie oraz zaliczenie konwersatorium i złożenie pracy dyplomowej. Po egzaminie Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

   Informacje dla Kandydatów:

Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 4000 PLN, płatne w jednej (lub w dwóch ratach

   Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Alior Bank S.A.
86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

w tytule przelewu należy wpisać: "Studia Podyplomowe: Inżynieryjne zagospodarowanie lasu" oraz imię i nazwisko Kandydata

   Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 2. kwestionariusz osobowy dla Kandydatów na Studia Podyplomowe;
 3. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów;
 4. dwie fotografie;
 5. dowód wpłaty za udział w Studiach: 4000 PLN na konto UR (podane powyżej) lub zobowiązanie do dokonania płatności za udział w Studiach (jeśli płatność będzie dokonana później lub w ratach);
 6. uzupełnioną i podpisaną przez Kandydata umowę (w dwóch egzemplarzach).

   Dokumenty należy przesłać na adres:

Studia Podyplomowe „Inżynieryjne zagospodarowanie lasu”
Wydział Leśny UR w Krakowie
Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

   Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu kandydatów na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul