BanerUR
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

 

INŻYNIERYJNE ZAGOSPODAROWANIE LASU

Informacje dla kandydatów na Studia Podyplomowe
rok akademicki 2019/2020

Wydział Leśny
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

Kierownik Studium

dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan
tel. +48 12 662 53 56
e-mail: anna.klamerus-iwan[a]urk.edu.pl

 

Informacji udziela:

Kierownik Studium i
Sekretariat Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej:

mgr inż. Monika Gach tel: +48 12 662 50 96, e-mail: m.gach[a]urk.edu.pl

dr inż. Anna Droździk tel: +48 12 662 51 11 e-mail: anna.drozdzik[a]urk.edu.pl

 

Charakterystyka

Studia Podyplomowe "Inżynieryjne zagospodarowanie lasu", organizowane przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mają na celu aktualizację i doskonalenie oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii, techniki i hydrologii mającej zastosowanie w leśnictwie.

Celem jest kształtowanie niezbędnej infrastruktury na terenach leśnych, zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich.

Decyzje o inwestycjach budowlanych, technicznych czy hydrotechnicznych powinny być poprzedzone analizami ekonomicznymi i ekspertyzami terenowymi. Powstające studia podyplomowe mają na celu przeniesienie do praktyki wiedzy teoretycznej ze wszystkich wymienionych zakresach.

Duży nacisk położony będzie na zajęcia dotyczące kwestii projektowych, decyzyjnych i inwestorskich poprzedzających inwestycje techniczne w lasach. Bardzo istotne jest też poznanie możliwych następstw i konsekwencji prowadzenia robót inżynierskich w lesie. Takie prace to duża ingerencja w środowisko, tym bardziej ważna jest znajomość obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej realizacji robót.

Program studiów został podzielony na cztery główne moduły w oparciu, o które będzie uzupełniana wiedza, a będą to:

 1. moduł “inwestorski”, w którym słuchacze zapoznają się z procedurami administracyjnymi w procesie budowlanym. Przedmiotem zajęć będą podstawy prawne sporządzenia dokumentacji projektowej, przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
  Wiedza i umiejętności w tym module będą przedstawione przez osoby powiązane z różnymi etapami prowadzenia inwestycji.
 2. moduł „inżynierski”, w którym studenci zostaną zapoznani z kryteriami doboru technologii z uwzględnieniem najnowszych materiałów. Przedmiotem zajęć będą elementy projektowania budowli i innych inwestycji wraz z podstawami kosztorysowania.
 3. moduł „hydrologiczny”, który będzie stanowił bardzo istotne dopełnienie kwestii inżynierskich prac prowadzonych w leśnych gospodarstwach LP. Omówione zostaną typy budowli hydrotechnicznych i ich wpływ na właściwości retencyjne gruntów.
 4. moduł „leśny”, gdzie przedmiotem zajęć będzie sposób połączenia planowanych inwestycji drogowych z optymalizacją sieci dróg leśnych. Studenci zostaną zapoznani ze sposobami prognozowania wpływu inwestycji inżynierskich na środowisko. Jest to moduł scalający trzy pozostałe.

Program Studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu inżynieryjnego zagospodarowania możliwego do zrealizowania w środowisku leśnym oraz aktualne wymogi projektowe i prawne procedury postępowań administracyjnych w kwestiach rozwijania infrastruktury (w tym wodnej) w lasach.

W programie Studiów starano się w jak największym stopniu wprowadzić specyfikę lasów podgórskich i górskich uznając je jako teren trudniejszy do prowadzenia działań inżynierskich. Jednocześnie całość podejmowanej problematyki i rozwiązania systemowe przedstawiane w ramach zajęć będą mogły być z powodzeniem implementowane w warunkach lasów nizinnych.

Studia podyplomowe mają w założeniu stworzenie płaszczyzny służącej wymianie doświadczeń na styku teorii oraz praktyki.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych „Inżynieryjne zagospodarowanie lasu” będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także przez specjalistów - praktyków leśnictwa z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Dyrekcji Regionalnej w Krakowie, specjalistów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Biura Urządzania Lasu. Zajęcia poprowadzą również przedstawiciele biur projektowych czynnie zaangażowanych w kształtowanie infrastruktury technicznej w lesie w tym rzeczoznawca akredytowany przy Ministerstwie.

Ogółem na wszystkie zajęcia przewiduje się 220 godzin. Udział zajęć o charakterze praktycznym (110 godz. ćwiczeń) w ogólnej liczbie 220 godzin dydaktycznych stanowi 50%. Cykl szkoleniowy trwa dwa semestry, w układzie co miesięcznych zjazdów w piątki i soboty. Zajęcia są prowadzone w pomieszczeniach Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Uzupełnieniem zajęć kameralnych będą 2 wyjazdy na ćwiczenia terenowe.

Oferta kształcenia na Studiach jest skierowana do pracowników Lasów Państwowych, ale także do osób zatrudnionych w administracji rządowej, samorządowej, projektowej i innych instytucjach współpracujących z szeroko pojętym leśnictwem. Program studiów jest także skierowany do pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni wyższych lub innych osób związanych z dydaktyką.

Ukończenie Studiów pozwala uzyskać słuchaczom kwalifikacje przydatne w działalności nie tylko w Lasach Państwowych, ale także w Parkach Narodowych, strukturach państwowej oraz samorządowej administracji terenowej, a także w Dyrekcjach Regionalnych Ochrony Środowiska.

Zasady zaliczenia Studium

Na Studiach Podyplomowym słuchacz wykonuje pracę dyplomową, którą składa przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Praca jest wykonywana pod kierunkiem promotora, wybranego przez słuchacza. Promotorem pracy dyplomowej może być jeden z wykładowców na Studiach „Inżynieryjne zagospodarowanie lasu”. Egzamin dyplomowy słuchacz składa przed trzyosobową komisją, powołaną przez Kierownika Studiów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego są obecności na zajęciach i uzyskanie zaliczenia zajęć potwierdzonych wpisem w indeksie oraz zaliczenie konwersatorium i złożenie pracy dyplomowej. Po egzaminie słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Kwalifikacje:

 

Czas trwania: 2 semestry

Termin zgłoszeń: do 30 października 2019 r.

Data rozpoczęcia: 8-9 listopada 2019 r.

Termin zakończenia: 30 czerwca 2020 r.

Opłata : 4000 PLN, płatne w jednej (do 05.11.2019 r.) lub w dwóch ratach (I rata - do 05.11.2019 r.; II rata - do 20.01.2020 r.)

Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21

Alior Bank S.A.

86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

w tytule przelewu należy wpisać: "Studia Podyplomowe: Inżynieryjne zagospodarowanie lasu nr 402" oraz imię i nazwisko uczestnika

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe;
 3. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów;
 4. dwie fotografie;
 5. dowód wpłaty za udział w Studium: 4000 PLN na konto UR (podane powyżej) lub zobowiązanie do dokonania płatności za udział w Studium (jeśli płatność będzie dokonana później lub w ratach);
 6. uzupełnioną i podpisaną przez kandydata umowę (w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku na adres:

Studia Podyplomowe „Inżynieryjne zagospodarowanie lasu”

Wydział Leśny UR w Krakowie

Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej

Al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu kandydatów na Studium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK