Banner URK
Użytkowanie lasu i transport leśny

UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY

Edycja XXXIV
Informacje dla kandydatów na Studia Podyplomowe
rok akademicki 2023/2024

Wydział Leśny
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

Kierownik Studiów
dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, prof. URK
Tel. +48 12 662 50 90
e-mail: arkadiusz.stanczykiewicz@urk.edu.pl

Informacji udziela:

Sekretariat Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
tel: +48 12 662 50 96; +48 12 662 50 90

 

 

Charakterystyka

Studia Podyplomowe "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny" powołane w 1988 roku, mają na celu aktualizację wiedzy na temat dokonujących się w kraju i na Świecie zmian w zakresie użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Kandydaci na Studia powinni mieć ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia – licencjackie lub inżynierskie, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie). Studia są przeznaczone dla pracowników regionalnych dyrekcji PGL Lasy Państwowe, nadleśnictw, urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego, a także zainteresowanych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Studia otrzymały poparcie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

Ramowy zakres tematyczny SPULiTL przedstawia się następująco:

 •  Aktualne problemy rekreacyjnego zagospodarowania lasu,
 • Bazy leśnych surowców niedrzewnych – współczesne możliwości ich wykorzystania,
 • Certyfikacja oraz wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na użytkowanie lasu w Polsce,
 • Ekologiczne aspekty konserwacji drewna,
 • Ekologiczne zasady udostępniania lasów oraz procesów pozyskiwania drewna i transportu leśnego,
 • Elementy zarządzania pozyskiwaniem drewna w oparciu o mobilne elektroniczne urządzenia rejestrujące,
 • Ergonomia i bhp w leśnictwie,
 • Informatyzacja procesów produkcyjnych w leśnictwie w oparciu o SILP,
 • Marketing w leśnictwie, analiza rynku drzewnego i procesy negocjacyjne na przykładzie Polski i UE,
 • Nowoczesne techniki i technologie w użytkowaniu lasu w Polsce i na Świecie,
 • Problematyka utylizacji drewna i jej udział w realizacji programów OZE w światowym i polskim leśnictwie,
 • Sortymentacja drewna według norm polskich i UE,
 • Technologie pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych,
 • Zasady pielęgnowania i konserwacji drzew zabytkowych oraz zadrzewień parkowych,
 • Związki współczesnej hodowli lasu z jego użytkowaniem.

 

Wykładowcy:

Zajęcia na SPULiTL będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z UR w Krakowie, UP w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie, a także przez specjalistów RDLP w Katowicach i Krakowie oraz przez osoby związane zawodowo i merytorycznie z szerzej pojmowanym użytkowaniem lasu i transportem leśnym.

W skład grona wykładowców wchodzą m.in.: prof. dr hab. Roman Gornowicz, prof. dr hab. inż. Witold Grzywiński, prof. dr hab. Tadeusz Moskalik, dr hab. Emilia Janeczko prof. SGGW, prof. UPP dr hab. inż. Jarosław Szaban, dr hab. inż. Marek Wajdzik prof. URK, dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz, dr inż. Marcin Piszczek, mgr inż. Maciej Czajka, mgr inż. Wojciech Jaroń, mgr inż. Krzysztof Majsterkiewicz, mgr Tadeusz Tiuchty oraz obecni pracownicy Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej.

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem ustnym składanym przed komisją egzaminacyjną, a Absolwent otrzymuje państwowe Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych (30 pkt. ECTS).

 

Czas trwania: 2 semestry (10 zjazdów dydaktycznych piątek-sobota, w tym 1 terenowy środa-sobota - czerwiec/lipiec 2024)

Termin rozpoczęcia kształcenia: wrzesień 2023 r.,

Termin zakończenia kształcenia: 1-sza połowa lipca 2024 r.

Termin zgłoszeń: do 1 września 2023 r.

Data rozpoczęcia zajęć: 22 – 23 września 2023 r.

Opłata: 3800 zł,  płatne w jednej (do 01.09.2023 r.) lub w dwóch równych ratach (2 x 1900,- zł), - (I rata - do 01.09.2023 r.; II rata - do 31.01.2024 r.)

 

Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Alior Bank S.A.
86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

w tytule przelewu należy wpisać: "Studia Podyplomowe nr 31, Użytkowanie Lasu i Transport Leśny" oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Proces rekrutacji:

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) (KLIK). Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 4/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe (załącznik nr 3);
 • uzupełnione i podpisane porozumienie o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia (załącznik nr 4 w dwóch egzemplarzach).
 • kopia (ksero lub skan) dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu;

Dokumenty należy przesłać do dnia 4 września 2023 roku na adres:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Użytkowanie Lasu i Transport Leśny

 

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu kandydatów na ww. studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul