URK
Użytkowanie lasu i transport leśny

UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY
Informacje dla kandydatów na Studia Podyplomowe
rok akademicki 2020/2021

Wydział Leśny
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

 

Kierownik Studium
dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
Tel. +48 12 662 50 90
e-mail: arkadiusz.stanczykiewicz[a]urk.edu.pl

 

Informacji udziela:

Sekretariat Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej

tel: +48 12 662 50 96

 

Charakterystyka

Studia Podyplomowe "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny" powołane w 1988 roku, mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej dostosowanie do dokonywanej w kraju transformacji w zakresie użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Kandydaci na Studia powinni mieć ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia – inżynierskie lub licencjackie, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie). Studia są przeznaczone dla pracowników regionalnych dyrekcji PGL Lasy Państwowe, nadleśnictw, urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego, a także zainteresowanych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Studia są popierane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

Ramowy zakres tematyczny SPULiTL przedstawia się następująco:

 • Aktualne problemy rekreacyjnego zagospodarowania lasu.
 • Certyfikacja oraz wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na użytkowanie lasu w Polsce.
 • Ekologiczne aspekty konserwacji drewna.
 • Ekologiczne zasady udostępniania lasów oraz prowadzenia procesów pozyskiwania drewna i transportu leśnego.
 • Technologie pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych.
 • Ergonomia i bhp w leśnictwie.
 • Informatyzacja procesów produkcyjnych w leśnictwie (SILP).
 • Leśne bazy ubocznych produktów niedrzewnych – współczesne możliwości ich wykorzystania.
 • Marketing w leśnictwie, analiza rynku drzewnego i procesy negocjacyjne - w kraju i UE.
 • Nowoczesne techniki i technologie w użytkowaniu lasu w Polsce i na świecie.
 • Sortymentacja drewna według norm Polskich i UE.
 • Problematyka utylizacji drewna i jej udział w realizacji programów OZE w światowym i polskim leśnictwie.
 • Zarządzania leśnictwem w terenie w oparciu o elektroniczne urządzenia rejestrujące.
 • Zasady pielęgnowania i konserwacji drzew zabytkowych oraz zadrzewień parkowych.
 • Związki współczesnej hodowli lasu z jego użytkowaniem.

 

Kwalifikacje:

Zajęcia na SPULiTL będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z UR w KrakowieUP w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie, a także przez specjalistów RDLP w Katowicach i Krakowie, jak również osoby związane tematycznie ze Studiami Podyplomowymi "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny".

W skład grona wykładowców wchodzą m.in.: prof. dr hab. Anna Barszcz, prof. dr hab. Roman Gornowicz, prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, prof. dr hab. inż. Janusz M. Sowa, dr hab. Emilia Janeczko, prof. UPP dr hab. inż. Witold Grzywiński, prof. UPP dr hab. inż. Jarosław Szaban, dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz, dr hab. inż. Mariusz Kormanek, prof. UR, dr inż. Marcin Piszczek, dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. UR, mgr inż. Maciej Czajka, mgr inż. Wojciech Jaroń, mgr inż. Jan Kosiorowski, mgr inż. Krzysztof Majsterkiewicz.

Zgodnie z zarządzeniem J.M. Rektora UR w Krakowie (zarz. 8/2021 z dnia 20.01.2021) zajęcia w pierwszym semestrze studiów odbywać się będą w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem, a Absolwent otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego (30 pkt. ECTS).

 

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem, a Absolwent otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego (60 pkt ECTS).

Czas trwania: 2 semestry

Termin zgłoszeń: do 8 marca 2021 r.

Data rozpoczęcia: 19 – 20 marca 2021 r.

Termin zakończenia: 1-sza połowa stycznia 2022 r.

Opłata : 3500 PLN, płatne w jednej (do 15.03.2021 r.) lub w dwóch równych ratach (2 x 1750,- zł), - (I rata - do 15.03.2021 r.; II rata - do 31.08.2021 r.)

Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21

Alior Bank S.A.

86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

w tytule przelewu należy wpisać: "Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego, nr 31" oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 4/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku  (wzory do pobrania ze strony UR):

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe (załącznik nr 3);
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. dwie fotografie (podpisane na odwrocie);
 5. dowód wpłaty za udział w Studium: na konto UR (podane powyżej);
 6. uzupełnione i podpisane przez kandydata porozumienie o warunkach odpłatności (załącznik nr 4 w dwóch egzemplarzach).

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 8 marca 2021 roku na adres:
Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego
Wydział Leśny UR w Krakowie
Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

 

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu kandydatów na Studium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul