BanerUR
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

Studia Podyplomowe

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

[kwalifikacyjne dla Nauczycieli]

Studia kwalifikacyjne umożliwiają Nauczycielom

 nabycie uprawnień do prowadzenia kolejnego  przedmiotu z zakresu Żywienia człowieka,  Dietetyki,  Nowoczesnej gastronomii – metod produkcji, wyposażania i projektowania oraz Nowoczesnych Metod Technologii Żywności.

Charakterystyka Studiów

Studia obejmują 350 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 września 2003 r. pt. „Standardy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych”.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, punkt II.2.  w programie studiów uwzględniono 60 godzin praktyk (3 punkty ECTS),  a każdy z wymienionych poniżej modułów kształcenia obejmuje nie mniej niż 60 godzin zajęć (nie mniej niż 10 punktów ECTS) oraz  wymagany standardami kształcenia nauczycielskiego przedmiot  „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych” w wymiarze 10 godzin.

Program studiów składa się z 4 następujących modułów kształcenia:

- Żywienie człowieka,

- Dietetyka,

- Nowoczesna gastronomia – metody produkcji, wyposażenie i projektowanie,

- Nowoczesne metody technologii żywności.

Przedmioty wchodzące w skład poszczególnych modułów wyszczególnione są w tabeli poniżej.

Praktyka odbywana jest w szkole lub innej placówce dydaktycznej, wskazanej przez uczestnika studiów, w  dowolnie wybranym semestrze, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji studiów.  Praktyka obejmuje: hospitacje – 16 h, przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole – 40 h oraz lekcje samodzielne w szkole - 4 h.

Czas trwania

3 semestry  o łącznej liczbie 350 godzin w postaci wykładów, seminariów i ćwiczeń. oraz dodatkowo 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Termin rozpoczęcia studiów: październik bieżącego roku.

Koszt Studiów

dla 1 osoby wynosi 5400, płatne w 3 ratach po 1800 PLN za semestr.

Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem każdego semestru na konto Uniwersytetu Rolniczego: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem: Studia Podyplomowe Żywienie Człowieka i Dietetyka [kwalifikacyjne dla Nauczycieli].

Zasady naboru

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

         -  Wykonywanie zawodu nauczyciela

         -  Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich o dowolnym  

             profilu

         -  Złożenie w sekretariacie lub przesłanie pocztą dokumentów: kserokopii     

            dyplomu, podania o przyjęcie, podpisanego zobowiązania finansowego 

            płatnego w 3 ratach przed rozpoczęciem każdego semestru, jednej fotografii

           oraz kwestionariusza osobowego

Warunki ukończenia Studiów

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyki.

Organizatorzy

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Technologii Żywności Katedra Żywienia Człowieka

Kierownik Studiów

Prof. dr hab. inż. Teresa  Leszczyńska

Katedra Żywienia Człowieka

30-149 Kraków,

ul Balicka 122

tel. 012 662 48 14

t.leszczynska@ur.krakow.pl

Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretariatu Studiów

 

Sekretariat Studiów

Mgr inż. Janina Sawina-Pysz
Katedra Żywienia Człowieka
30-149 Kraków, ul Balicka 122
tel 12 662 48 19, 12 662 48 14, kom: 608 484 170
pysza83@gmail.com

Informacje dodatkowe

Z noclegów można korzystać:

Magiczny Kraków - http://www.krakow.pl — Turystyka – Tanie spanie


Szczegółowe informacje na stronie Wydziału / Studia podyplomowe

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK