Banner URK
Rolnictwo precyzyjne

Studia podyplomowe

Rolnictwo precyzyjne

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
Telefon: (0-12) 662-43-82
E-mail: kszur@urk.edu.pl

Informacji udziela:

mgr inż. Barbara Czekaj; tel.: (0-12) 662-43-82
dr hab. inż. Andrzej Oleksy, prof. URK; tel. (0-12) 662-43-82,


Czas naboru:
15 lipiec – 30 wrzesień

Dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego na stronie irk.urk.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że opłata rekrutacyjna nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Warunki przyjęcia:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcia na studia podyplomowe;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych — oryginał należy przedłożyć do wglądu;
 4. fotografia (wgrana w systemie IRK)

W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Charakterystyka:
Studia podyplomowe „Rolnictwo precyzyjne” adresowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych poznawaniem, studiowaniem, wdrażaniem, praktykowaniem i nauczaniem rolnictwa precyzyjnego. Studia podyplomowe mają na celu zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności dotyczących rolnictwa precyzyjnego z uwzględnieniem stosowanych obecnie nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej w zakresie umożliwiającym pracownikom instytucji branżowych oraz rolnikom i agronomom lub absolwentom studiów wyższych różnych specjalności poruszanie się w tej tematyce przy realizacji bieżących zadań na miejscu pracy lub przy  podejmowaniu decyzji w trakcie i podczas wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego.

 Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

 • wiedzy zawansowanej z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa oraz wiedzy szczegółowej z zakresu rolnictwa precyzyjnego oraz ogólnej z obszaru funkcjonowania i organizacji gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym i gospodarczym,
 • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy działalności rolniczej i przygotowania planu organizacji procesu produkcji w gospodarstwie rolnym zgodnego z zasadami integrowanej produkcji rolniczej i zasad rolnictwa precyzyjnego,
 • praktycznych umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji doradcy technologicznego, w szczególności produkcji roślinnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod, narzędzi (w tym rolnictwa precyzyjnego) i postępu biologicznego.

 

Kwalifikacje:
Studia podyplomowe „Rolnictwo precyzyjne” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie).

Dedykowane są głównie dla osób zatrudnionych w:

 • Ośrodkach Doradztwa Rolniczego (ODR),
 • Centrach Doradztwa Rolniczego (CDR),
 • Izbach Rolniczych,
 • oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • gospodarstwach rolnych lub prowadzących własne gospodarstwo rolne,
 • przedsiębiorstwach i firmach obsługujących sektor rolny,
 • szkołach średnich prowadzących kształcenie w zakresie rolnictwa.

Dodatkowo dużą potencjalną grupą osób zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych mogą być absolwenci inżynieryjno-technicznych studiów wyższych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie; nowoczesnych technologii produkcji roślinnej, asortymentu maszyn wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, zarządzania flotą, podstaw GIS i teledetekcji, programów komputerowych wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym dedykowanych na urządzenia stacjonarne i mobilne, diagnostyki odżywienia roślin, postępu biologicznego, rolnictwa precyzyjnego w produkcji zwierzęcej oraz ogrodnictwa precyzyjnego.

O przyjęciu na studia, jeśli kandydat spełnia wymagania (złożone dokumenty), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Czas trwania:
Studia podyplomowe „Rolnictwo precyzyjne” są prowadzone w języku polskim, w trybie stacjonarnym lub w formie synchronicznego kształcenia na odległość w czasie weekendowych zjazdów od października do czerwca. Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie od 5 do 6 sobotnio-niedzielnych spotkań dydaktycznych w każdym semestrze. Ostatni zjazd jest przeznaczony na zaliczenia przedmiotów. Ponadto przewidziany został dodatkowy termin na egzamin dyplomowy. Program studiów obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych na salach wykładowych lub ćwiczeniowych – głównie w pracowniach komputerowych. Ramowy plan studiów podyplomowych „Rolnictwo precyzyjne” składa się z 13 modułów zajęć, w tym z 12 przedmiotów (118 godzin wykładów i 122 godziny ćwiczeń) i egzaminu dyplomowego. Łączny wymiar punktów ECTS wynosi 30 – po 15 ECTS w każdym semestrze studiów.

 

 

Koszty:
Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 5000 zł płatne w dwóch ratach:

 • 2500 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru
 • 2500 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać: Rolnictwo precyzyjne studia podyplomowe imię i nazwisko

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul