Banner URK
Ekonomika Gospodarstwa Rolnego - edycja dla doradców rolniczych
 


 Ekonomika gospodarstwa rolnego – dwusemestralne nieodpłatne studia podyplomowe dla doradców rolniczych realizowane na terenie makroregionu, składającego się z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. 

 

Studia planowane do realizacji w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych. Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Jednostka prowadząca: 

Wydział: Rolniczo – Ekonomiczny
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon: tel.: 12 662 43 71
Email:
wrol@urk.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Marta Czekaj, Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel.: 12 662 43 71,

Informacji udziela:
dr inż. Marta Czekaj  (marta.czekaj@urk.edu.pl; 12 662 43 71)

dr inż. Marcin Kopyra (marcin.kopyra@urk.edu.pl; 12 662 43 87)

 

Studia prowadzone będą w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja (al. Mickiewicza 21), w terminie od maja 2021 roku (w zależności od bieżącej sytuacji i działań podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19) do lutego 2022 roku. Zaplanowanych jest 10 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych. Studia realizowane na obu kierunkach będą nieodpłatne dla uczestników. Organizator studiów zapewnia nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie dla słuchaczy w okresie trwania zjazdów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia:

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być doradcy rolniczy, zatrudnieni
w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR), Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie (CDR), Izbach Rolniczych (IR) oraz w prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia.

Liczba osób objętych studiami – 20 doradców, w tym 12 doradców, zatrudnionych w publicznych podmiotach doradczych, mających siedzibę lub oddział na terenie makroregionu, składającego się z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego

 

Opis kwalifikacji:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. poz. 1791). Proponowany program studiów obejmuje 240 godzin, w tym 196 godzin z dziedziny nauk społecznych (w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) oraz 44 godziny z dziedziny nauk rolniczych (w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo). Udział godzin zajęć z dziedziny nauk społecznych – 82%, a godzin z dziedziny nauk rolniczych – 18%. W programie oprócz wykładów przewidziano ćwiczenia audytoryjne, specjalistyczne (projektowe) oraz zajęcia warsztatowe.

Zarys sylwetki absolwenta i uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów podyplomowych Ekonomika Gospodarstw Rolnego: 

- wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych i dziedziny nauk społecznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu wybranych działów produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz funkcjonowania i organizacji gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym,

- wykazuje się zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej i otoczenia rolnictwa,

- podnosi kwalifikacje niezbędne do pełniejszego prowadzenia poradnictwa dla producentów rolnych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod, narzędzi i postępu ekonomicznego i biologicznego.

Możliwości dalszego kształcenia:

Studia podyplomowe umożliwiają dalsze pogłębianie wiedzy rolniczej w procesie samokształcenia lub w formie instytucjonalnej.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21.

Warunki ukończenia studiów:

 ·        uczestnictwo w zajęciach;

 ·        zaliczenie testowych egzaminów po każdym semestrze;

 ·        napisanie  i pozytywna ocena pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką realizowanych Studiów Podyplomowych.

 

 

 

Program studiów

Nazwa studiów:

EKONOMIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

 

Semestr studiów

1

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

ćwiczenia

audytoryjne

specja-listyczne*

Obowiązkowe

1.

Podstawy ekonomii rynkowej (PER)

3

20

12

 

8

 

Z

2.

Ekonomika i organizacja gospodarstw (EiOG)

3

20

12

 

8

 

E

3.

Nowoczesne technologie konwencjonalnej produkcji roślinnej prowadzonej różnych warunków przyrodniczo-organizacyjnych (NTKPR)

2

14

12

 

2

 

E

4.

Nowoczesne technologie

konwencjonalnej produkcji zwierzęcej prowadzonej różnych warunków przyrodniczo-organizacyjnych

(NTKPZ)

 

2

14

12

 

2

 

E

5.

Ekologiczna produkcja rolnicza (EPR)

 

1

8

8

 

 

 

E

6.

Marketing artykułów rolnych (MAR)

2

14

8

 

6

 

E

7.

Podstawy zarządzania i komunikacji w gospodarstwem rolnym (PZiKGR)

2

14

8

 

6

 

E

8.

Podstawy prawa rolnego (PPR)

1

8

4

 

4

 

E

9.

Modele i metody doradztwa ekonomicznego w rolnictwie (MiMDRwR)

1

8

4

 

4

 

E

A

RAZEM W SEMESTRZE

17

120

80

 

40

0

-

 

Semestr studiów

2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

Ćwiczenia

audytoryjne

specja-listyczne*

Obowiązkowe

1.

Podstawy ewidencji i rachunkowości rolnej (PEiRR)

3

20

8

 

12

 

E

2.

Wycena środków trwałych w rolnictwie (WŚTwR)

1

10

4

 

6

 

E

3.

Analiza ekonomiczno-techniczna w gospodarstwie rolnym (AETwGR)

1

10

4

 

6

 

Z

4.

Kalkulacje rolnicze (KR)

 

1

10

4

 

6

 

Z

5.

Ocena projektów inwestycyjnych w gospodarstwie rolniczym (OPIwGR)

 

1

10

4

 

6

 

Z

6.

System podatkowy w polskim rolnictwie (SPwPR)

 

1

8

4

 

4

 

Z

7.

Organizacja rynków rolnych UE (ORRUE)

 

1

8

8

 

-

 

Z

8.

Metodyka aplikowania o płatności bezpośrednie i środki wspierające modernizację gospodarstw rolnych - warsztaty praktyczne (MAoPB)

 

1

16

4

 

12

 

Z

9.

Elektroniczne systemy wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym (ESWZGR)

 

1

8

4

 

4

 

Z

10.

Ekonomiczno-organizacyjne modele działania zespołowego w rolnictwie (EOMDZwR)

 

1

8

4

 

4

 

Z

11.

Seminarium dyplomowe (SD)

 

1

12

-

12

 

 

Z

B

RAZEM W SEMESTRZE

13

120

48

12

60

-

- - -

A+B

Razem dla cyklu kształcenia

30

240

128

12

77

23

10

                   

 

 

 

)*- Ćwiczenia specjalistyczne obejmują ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe, projektowe i inne.

)**- E - egzamin; Z - zaliczenie na ocenę; ZAL - zaliczenie bez oceny

)*** - Podawane w wymiarze realizowanym przez słuchacza

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul