URK
Rybactwo i ochrona środowiska wodnego

Wydział: Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa

Adres: ul. Prof. Teodora Spiczakowa 6, 30-199 Kraków-Mydlniki

Kontakt: 12 637 51 76

Osoby udzielające informacji:

Dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar

Dr hab. Jarosław Chyb

Dr Barbara Fałowska

e-mail: info@rybactwo.krakow.pl

http://rybactwo.krakow.pl/

Warunki przyjęcia:

Kandydaci winni przedłożyć następujące dokumenty oraz załączniki:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1 podanie)
• kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 kwestionariusz)
• odbitka kserograficzna dyplomu ukończenia studiów
• 2 fotografie
• zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (załącznik nr 3 zobowiązanie)

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa do dnia 20 września 2017 r. W okresie urlopowym (lipiec, sierpień) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed przyjazdem do Katedry celem złożenia dokumentów.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na Studia Podyplomowe:
• do 1 października należy dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Alior Bank SA 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 z dopiskiem: „Studia podyplomowe - Rybactwo i ochrona środowiska wodnego”.
• okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni - najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Studia rozpoczynają się pod warunkiem zgłoszenia minimum 15 uczestników, przy czym maksymalny limit przyjęć wynosi 20 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Charakterystyka:

Efekty kształcenia realizowane w ramach nowo otwartych studiów uwzględniają misję i strategię rozwoju Uniwersytetu Rolniczego. Charakter programu nauczania wpisuje się w misję Uniwersytetu, który tworzy nowoczesną przestrzeń edukacyjną w oparciu o wysokie standardy europejskie i międzynarodowe. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany dorobek naukowy kadry dydaktycznej, świadczący o nowatorskim charakterze prowadzonych przez nią badań wpisujących się w najnowsze trendy nauki na poziomie światowym. Ukończenie specjalistycznych i nowoczesnych studiów podyplomowych pozwoli kandydatom na poszerzenie wiedzy i umiejętności koniecznych w posiadanym zawodzie, a także umożliwi kandydatom swobodne aplikowanie o pracę w kraju i za granicą.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, zdolnych podjąć zadania racjonalnego zarządzania gospodarką rybacką w zakresie rybactwa stawowego, rybactwa na wodach otwartych oraz ochrony środowiska wodnego. Celem dydaktycznym kierunku jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności w zakresie ichtiologii i rybactwa śródlądowego oraz ochrony ekosystemów wodnych. Absolwent studiów podyplomowych powinien mieć przygotowanie w ramach znajomości warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych oraz chowu i hodowli ryb przy wykorzystaniu różnych technologii produkcji. Powinien posiadać wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz znać zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych, konieczne dla prowadzenia racjonalnej gospodarki, zrównoważonej pod względem wielkości produkcji, jakości produktu oraz ochrony środowiska. Ponadto powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, korzystać z fachowej literatury naukowej z zakresu problematyki rybackiej, komunikować się pisemnie i ustnie z innymi pracownikami oraz posiadać umiejętność pracy w zespole.

Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów kierunków przyrodniczych pragnących zdobyć dodatkową wiedzę i specjalistyczne umiejętności, lub dla absolwentów innych kierunków, w celu zdobycia nowej wiedzy i kompetencji umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji z zakresu tematyki rybactwa śródlądowego i ochrony wód.

Odpłatność: 3878 zł (po 1939 zł za każdy semestr).

Czas trwania:

Studia trwają 2 semestry, od października do czerwca kolejnego roku (10 zjazdów).
Zajęcia odbywają się w soboty (8 godz. lekcyjnych) i niedziele (8 godz. lekcyjnych).

Miejsce odbywania zajęć:

Siedziba Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, przy ul. Spiczakowa 6, 30-199 Kraków-Mydlniki

Uzyskiwane kwalifikacje:

Rybactwo i ochrona środowiska wodnego jest kierunkiem interdyscyplinarnym, a tematyka ochrony środowiska wodnego (dyrektywa wodna i inne programy) jako wiodąca w Unii Europejskiej daje szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy w Polsce i wielu krajach UE. Absolwent studiów podyplomowych niniejszego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w  gospodarstwach stawowych, farmach rybnych, wylęgarniach ryb, zakładach przetwórczych, instytucjach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zatrudnienie znaleźć może również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak też w instytucjach administracji publicznej czy samorządu terytorialnego, przy realizacji projektów z zakresu ochrony i eksploatacji zasobów wodnych, funduszy strukturalnych, w których zakłada się stymulowanie rozwoju rybactwa oraz ochronę wód w bardzo szerokim ujęciu. Program nauczania studiów podyplomowych Rybactwo i ochrona środowiska wodnego obejmuje treści związane z produkcją zwierzęcą w wymiarze przekraczającym liczbę godzin wymaganą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą, dzięki czemu absolwent tego kierunku nabywa uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul