URK
Rolnictwo - edycja dla doradców rolniczych


Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Telefon: 12 662 43 66, 12 662 43 82

E mail: kaier@urk.edu.pl

 

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Oleksy, prof. UR

Katedra Agroekologii i  Produkcji Roślinnej

Adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Telefon: 12 662 43 82

E mail: andrzej.oleksy@urk.edu.pl, rroleksy@cyf-kr.edu.pl

 

Informacji udziela:
mgr inż. Barbara Czekaj - Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Telefon: 12 662 43 82

E mail: barbara.czekaj@urk.edu.pl, kszur@ur.krakow.pl

 

Warunki przyjęcia:

Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych) jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz zatrudnienie w publicznych lub prywatnych podmiotach doradczych lub w podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. W przypadku prywatnych podmiotów doradczych lub osób prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia wymagane jest udokumentowanie zatrudnienia/świadczenia usług doradczych dla rolników w ramach prowadzonej działalności.

 

Kandydaci winni przedłożyć następujące dokumenty oraz załączniki:

·      podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 29 marca 2021 roku),

·      kwestionariusz osobowy (załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 29 marca 2021 roku),

·      porozumienie o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych – w brzmieniu Załącznika nr 4 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 29 marca 2021 roku),

·      odbitkę kserograficzną dyplomu ukończenia studiów,

·      dokument potwierdzający zatrudnienie w publicznych lub prywatnych podmiotach doradczych lub w podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia,

·      dokumentu potwierdzającego świadczenie usług doradczych dla rolników (w ramach zatrudnienia lub w ramach prowadzonej działalności),

·      2 fotografie,   

 

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariatu studiów podyplomowych Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych)

Sekretariat studiów podyplomowych Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych):
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 82
e-mail:
barbara.czekaj@urk.edu.pl, kszur@ur.krakow.pl, andrzej.oleksy@urk.edu.pl

Charakterystyka:
Bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe
Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych) organizowane są przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych oraz w oparciu o Zarządzenia Rektora nr 34/2021. Studia są skierowane do osób zatrudnionych w publicznych (wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - WODR, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - CDR, Izby Rolnicze - IR) oraz prywatnych podmiotach doradczych lub w podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. Program studiów obejmuje 230 godzin, na które składa się 6 modułów rolniczych (173 godziny zajęć z zakresu nauk rolniczych), 3 moduły ekonomiczno-społeczne (57 godzin) oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Łączny wymiar punktów ECTS 30 rozłożono równomiernie na 2 semestry po 15 pkt. Ze względu na grupę docelową (Doradcy rolniczy) przyjęto 7 poziom PRK – który przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów II-go stopnia (magisterskich). W programie SP Rolnictwo wyspecyfikowano 9 efektów wiedzy, 11 efektów umiejętności i 5 efektów kompetencji społecznych. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej ocenianej przez opiekuna i recenzenta oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Ocenę końcową stanowi 30% oceny pracy dyplomowej oraz 70% średniej z toku studiów.

Kwalifikacje:

Studia podyplomowych Rolnictwo (edycja dedykowana doradcom rolniczym) mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy z dziedziny nauk rolniczych i społecznych oraz wybranych działów produkcji roślinnej i zwierzęcej, funkcjonowania i organizacji gospodarstw i ich otoczenia ekonomicznego, społecznego i prawnego oraz uzyskanie zaawansowanej i uporządkowanej oraz podbudowanej teoretycznie wiedzy obejmującej kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej - właściwej dla programu kierunku rolnictwo. Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo (edycja dedykowana doradcom rolniczym) wykazuje się kwalifikacjami niezbędnymi do pełniejszego prowadzenia poradnictwa dla producentów rolnych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi oraz postępu biologicznego i inżynieryjno-technicznego.

 

Czas trwania:

dwa semestry, od maja 2021 roku do lutego 2022 roku, 10 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych

 

Warunki ukończenia studiów:

1.      uczestnictwo w co najmniej 80% realizowanych zajęć dydaktycznych rozliczanych w ujęciu semestralnym we wszystkich formach i rodzajach zajęć,

2.      uzyskanie efektów uczenia się, którym przypisano w programie studiów 30 punktów ECTS, co jest równoznaczne z nabyciem wszystkich określonych w programie studiów kompetencji opisanych cząstkowymi efektami uczenia się,

3.      uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów;

4.      uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „Rolnictwo” (edycja dedykowana doradcom rolniczym)

Studia podyplomowe:

ROLNICTWO (Edycja dedykowana doradcom rolniczym)

 

Semestr studiów

1

Lp.

Nazwa przedmiotu

ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

ćwiczenia

audytoryjne

specjalistyczne*

1.

Technika rolnicza (TR)

2

22

16

 

6

 

E

2.

Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia (GRiPN)

4

30

22

 

8

 

E

3.

Nasiennictwo z elementami hodowli roślin (NiEHR)

2

12

8

 

4

 

E

4.

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości

(EiOGRzER)

 

3

30

22

 

8

 

E

5.

Agrobiznes i podstawy marketingu (AiPM)

 

2

15

10

 

5

 

Z

6.

Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich (PUiROW)

2

12

8

 

4

 

Z

A

RAZEM W SEMESTRZE

15

121

86

 

35

0

-

 

Semestr studiów

2

7.

Technologie produkcji roślinnej (TPR)

5

56

40

 

16

 

E

8.

Produkcja zwierzęca (PZ)

3

20

12

 

8

 

E

9.

Zajęcia terenowe (ZT)***

3

24

 

 

 

24

Z

10.

Seminarium i praca dyplomowa (SiPD)

 

4

9

 

9

 

 

Z

B

RAZEM W SEMESTRZE

15

109

52

9

24

24

- - -

 

Razem dla cyklu kształcenia

30

230

138

9

59

24

6

                   

)*    - Ćwiczenia specjalistyczne obejmują ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe, projektowe i inne.

)**  - E - egzamin; Z - zaliczenie na ocenę; ZAL - zaliczenie bez oceny

)*** - Zajęcia terenowe (ZT) będą realizowane zawsze w semestrze letnim niezależnie od terminu rozpoczęcia studiów na zmianę z przedmiotami 5 i 6 z 1 semestru.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul