URK
Doskonalenie Zasobów Kadrowych Lasów Państwowych

Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych

Edycja II

Informacje dla kandydatów na Studia Podyplomowe

rok 2020/2021

Wydział Leśny

31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

 

Kierownik  Studiów

Prof. dr hab. inż. Janusz M. Sowa

Tel. +48 12 662 50 94

e-mail: janusz.sowa@urk.edu.pl

Informacji udziela:

Kierownik Studiów Podyplomowych:
Prof. dr hab. inż. Janusz M. Sowa, tel. +48 12 662 50 94, e-mail: 
janusz.sowa@urk.edu.pl

 

Sekretariat Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii  i Techniki Leśnej:
mgr inż. Monika Gach, tel: +48 12 662 50 96,  e-mail: 
m.gach@urk.edu.pl

 

Charakterystyka:

Studia Podyplomowe "Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych", organizowane przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mają na celu aktualizację i doskonalenie oraz rozszerzenie wiedzy dostosowanej do współczesnych wymogów praktycznej działalności Straży Leśnej w Lasach Państwowych. Założono, że słuchacze Studiów zostaną zrekrutowani spośród najlepszych pracowników Straży Leśnej w kraju, posiadających wykształcenie wyższe. Absolwenci Studiów mają tworzyć docelowo zasoby kadry zarządzającej strukturami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego. To założenie spowodowało, że zakres tematyczny kształcenia na Studiach zawiera poszerzoną i uzupełnioną z innych dziedzin wiedzę w stosunku do standardowych ram kwalifikacyjnych realizowanych na Wydziałach Leśnych w kraju.

Zajęcia na Studiach Podyplomowym „Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych” są prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie, Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, a także przez specjalistów - praktyków leśnictwa z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie jak również przez innych specjalistów związanych tematycznie. Ogółem na wszystkie zajęcia przewiduje się 210 godzin, w tym 55 godzin na ćwiczenia kameralne. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Cykl szkoleniowy trwa dwa semestry, w układzie co miesięcznych zjazdów w piątki i soboty. Zajęcia są prowadzone w pomieszczeniach Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

             Oferta kształcenia na Studiach jest skierowana do pracowników wszystkich szczebli Straży Leśnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe z możliwością rozszerzania oferty na inne grupy zawodowe w leśnictwie. Program Studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu działania Straży Leśnej i Służby Leśnej w Lasach Państwowych, obejmując wszystkie podstawowe dziedziny nauk leśnych oraz zagadnienia prawne, międzynarodowe, społeczne, współdziałania środowiskowego ze służbami państwowymi działającymi w terenie leśnym, działania ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami i stanami kryzysowymi. Elementy humanizujące programu studiów poszerzają znacznie ogólną wiedzę w zakresie sterowania procesami pracy, zarządzania na różnych szczeblach działania w leśnictwie, dając możliwość realizacji spełniania edukacyjnej oferty dla nowoczesnego społeczeństwa w kraju.. Studia są popierane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

 Ramowy zakres tematyczny SP DZK w LP przedstawia się następująco:

Moduł I. Prawo krajowe i europejskie w działaniach Służby Leśnej.

·         Wybrane elementy prawa karnego i cywilnego dla Służby Leśnej.

·         Światowe i europejskie uwarunkowania gospodarki leśnej w Polsce

·         Organizacja i zasady funkcjonowania systemu ochrony lasów przed szkodnictwem.

·         Ekonomiczne zasady prowadzenia PGL LP .

·         Czynności procesowe wykonywane w toku postępowań prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Leśnej.

·         Zasady ochrony bioróżnorodności w lasach i ich rola w społeczeństwie.

·         Elementy prawa łowieckiego, zwalczanie kłusownictwa w lasach.

·         Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie lasu - aspekty prawne.

·         Podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacji dla leśników.

·         Postępowanie w przypadku ujawnienia okazów zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem  w ramach konwencji waszyngtońskiej (CITES).

Moduł II. Technologie leśne wykorzystywane w zwalczaniu szkodnictwa leśnego.

·         Nowoczesne wykonawstwo prac leśnych, modele technologiczne i ich wpływ na zarządzanie gospodarstwem leśnym.

·         Elementy cybernetyki w leśnictwie, zasady sterowania systemami samoregulującymi, optymalizacja sprzężeń i reaktywności systemów w lasach.

·         Zasady sortymentacji i klasyfikacji drewna, rola brakarstwa w leśnictwie, systemy sprzedaży drewna w LP.

·         Ewidencja drewna i jego obrót, metodologia określania miąższości i wartości drewna, posługiwanie się tablicowymi i obliczeniowymi metodami określania utraconych miąższości.

·         Planowanie gospodarki leśnej, rola gospodarcza operatu urządzeniowego w nadleśnictwie.

·         Nowoczesne technologie geoinformacyjne pozyskiwania informacji o środowisku leśnym.

·         System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP), systemy elektronicznego wspomagania zarządzania w leśnictwie.

Moduł III. Elementy humanizacji działalności Służby Leśnej

·         Zarys historii ochrony lasu przed szkodnictwem w okresie 100-lecia RP.

·         Filozoficzne podstawy etyki w leśnictwie.

·         Konwersatorium dyplomowe.

Moduł IV. Działania i współpraca Służby Leśnej w sytuacjach kryzysowych

·         Traseologia – praktyczne aspekty dla pracowników Lasów Państwowych.

·         Aspekty prawne i taktyczne użycia broni i środków przymusu bezpośredniego w leśnictwie.

·         Klęski żywiołowe w lasach oraz logistyka usuwania tych klęsk.

·         Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w terenie trudnodostępnym i na obszarach leśnych.

·         Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy w praktyce. Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

·         Organizacji akcji ratowniczych. Organizacja i metodyka akcji poszukiwawczych na terenach leśnych i rolniczych.

·         Działania poszukiwawcze – współpraca służb i instytucji w Lasach Państwowych.

 

Moduł V. Zadania Służby Leśnej w bezpieczeństwie obronnym kraju

·         Systemy łączności radiowej służb państwowych, współdziałanie, budowa wspólnych sieci radiowych. Podstawy łączności – sprzęt, propagacja, budowa instalacji antenowych. Sieci cyfrowe, możliwości.

·         Bezzałogowe statki powietrzne, sprzęt i wykorzystanie w leśnictwie.

·         Współdziałanie LP z Wojskiem Polskim, ochrona obiektów, wymiana informacji, współdziałanie i łączność w sytuacjach taktycznych.

·         Identyfikacja przedmiotów i sytuacji niebezpiecznych, zasady postępowania w razie ujawnienia. ADR oznakowanie ładunków.

·         Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

·         Ochrona informacji niejawnych i obiegu dokumentów oraz w kontroli w pozyskiwaniu informacji

·         Rola i zadania służb wywiadu i kontrwywiadu w zarzadzaniu LP, elementy technik operacyjnych służb.

Kwalifikacje:

Czas trwania: 2 semestry

Termin zgłoszeń: do 22 lutego 2020 r.

Data rozpoczęcia: 28 – 29 lutego 2020 r.

Termin zakończenia: 30 stycznia 2021 r.

Opłata : 5000 PLN, płatne w jednej (do 28.02.2020 r.) lub w dwóch ratach (I rata - do 26.02.2020 r.; II rata - do 01.09.2020 r.)

 

Wpłata na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Alior Bank S.A.
Nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
w tytule przelewu należy wpisać: "Studia Podyplomowe Doskonalenie Zasobów Kadrowych w LP" oraz imię i nazwisko uczestnika

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

1.     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

2.     kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe;

3.     oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów;

4.     dwie fotografie;

5.     dowód wpłaty za udział w Studium: 5000 PLN na konto UR (podane powyżej) lub zobowiązanie do dokonania płatności za udział w Studium (jeśli płatność będzie dokonana później lub w ratach);

6.     uzupełnioną i podpisaną przez kandydata umowę (w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty należy przesłać do dnia 22 lutego 2020 roku na adres:

Studia Podyplomowe „Doskonalenie Zasobów Kadrowych LP”

Wydział Leśny UR w Krakowie

Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej

Al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków

Ilość miejsc limitowana. O przyjęciu kandydatów na Studia decyduje kolejność zgłoszeń przez LP.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul