BanerUR
Pszczelarstwo

Jednostka prowadząca:

Wydział: Biotechnologii i Ogrodnictwa

Katedra: Sadownictwa i Pszczelnictwa

Adres: Al. 29 Listopada 56, 31-425 Kraków

Informacji udziela:

prof. dr hab. Krystyna Czekońska

mgr inż. Bernadeta Rzeźnicka

telefon: (12) 662 50 69

e-mail: pszczelarstwo@urk.edu.pl

pszczelarstwo.urk.edu.pl

 

Informacje ogólne:

Studia podyplomowe „Pszczelarstwo" mają ogólnopolski charakter i są skierowane do osób zainteresowanych ochroną, użytkowaniem i hodowlą pszczół. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie środowiska i prowadzenie gospodarki w sposób uwzględniający potrzebę ochrony bioróżnorodności pszczołowatych w różnych ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej. Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę z zakresu biologii pszczół dziko żyjących i hodowlanych oraz nabywają umiejętności w zakresie ich użytkowania i hodowli. Zaznajamiają się z potrzebami żywieniowymi pszczół i zasobami pszczelego pokarmu w środowisku. Dowiadują się, jak dbać o wysoką jakość produktów pszczelich. Zapoznają się z metodami zarządzania rodzinami pszczelimi i gospodarstwem pasiecznym. Poznają cechy dobrego sprzętu pszczelarskiego. Nabywają umiejętności praktycznych w zapobieganiu chorobom pszczół i ich wykorzystywaniu do monitoringu skażenia środowiska. Uczą się chronić pszczołowate metodami aktywnej gospodarki rolnej i leśnej.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, zajęć terenowych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego, w tym Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na studia podyplomowe „Pszczelarstwo” są przyjmowani absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc w terminie od 1 lipca do 10 września. Rezerwacji miejsca można dokonać składając podanie (bez dodatkowych załączników). Podpisane podanie można przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą stacjonarną. O przyjęciu na listę kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie do 25 września następujących dokumentów:

  •         oryginału podpisanego podania skierowanego do Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa,
  •      kwestionariusza osobowego
  •          kopii dyplomu ukończenia Studiów Wyższych, oryginał do wglądu,
  •          zdjęcia,
  •          dowodu wpłaty.

Koszt uczestnictwa:

5 000,00 zł (2 500,00 zł/semestr). Koszty delegacji i noclegów pokrywają uczestnicy Studiów we własnym zakresie lub zatrudniające ich Zakłady Pracy.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia należy dokonać opłaty za I semestr do 25 września 2018, za II semestr do 31 stycznia 2019. Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:

Alior Bank 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 z dopiskiem studia podyplomowe „Pszczelarstwo”

Program i organizacja studiów:

 
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS Forma zal. Ilość godzin Wykłady Ćwiczenia
1 2 3 4 5 6 7
A. Moduł kształcenia
1 Ekologia pszczół 4 Z 22 12 10
2 Biologia pszczoły miodnej 4 Z 24 16 8
3 Gospodarka pasieczna 5 Z 30 12 18
4 Rosliny pokarmowe pszczół 7 Z 68 34 34
5 Choroby pszczół i ich zwalczanie 4 Z 28 12 16
6 Jakość produktów pszczelich 4 Z 20 10 10
B. Egzamin dyplomowy 2 E      
Razem 30   192 96 96

 

Studia podyplomowe obejmują 2 semestry, 192 godzin zajęć dydaktycznych, w tym: 96 godzin wykładów i 96 godzin ćwiczeń, warsztatów i zajęć terenowych, rozłożonych na 12 spotkań, dwudniowych (piątek, sobota), po 8 godzin dziennie, 6 razy w każdym semestrze.

Terminy zjazdów 2018/2019

          Semestr I:                                                                  Semestr II:

I zjazd – 04-05.10.2018                                         VII zjazd – 15-16.03.2019

II zjazd – 26-27.10.2018                                        VIII zjazd – 12.04-13.04.2019

III zjazd – 16-17.11.2018                                       IX zjazd – 10-11.05.2019

IV zjazd – 14-15.12.2018                                      X zjazd – 31.05.-01.06.2019

V zjazd – 11-12.01.2019                                       XI zjazd – 28-29.06.2019

VI zjazd – 08-09.02.2019                                      XII zjazd – 12-13.07.2019

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK