URK

Utrzymanie terenów zieleni

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

Katedra/Instytut : Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Łąkarstwa

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

Telefon : 12 662 43 82

E mail : w.szewczyk@ur.krakow.pl

Warunki przyjęcia:

  • Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe „Utrzymanie terenów zieleni” jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami. (podanie) (kwestionariusz)
  • Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych „Utrzymanie terenów zieleni” jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).
  • O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Sekretariat studiów podyplomowych „Utrzymanie terenów zieleni”:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zakład Łąkarstwa
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 44 17, +48 733 630878
e-mail: w.szewczyk@ur.krakow.pl

Charakterystyka:
Studia podyplomowe „Utrzymanie terenów zieleni” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z utrzymaniem oraz pielęgnacją i ochroną terenów zieleni zróżnicowanym charakterze i użytkowaniu (zieleń miejska, tereny rekreacyjne i sportowe, skarpy nasypy, wały przeciwpowodziowe). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez nauczycieli akademickich UR prowadzących badania z powyższego zakresu oraz w czasie zajęć terenowych w obiektach Uczelni i przedsiębiorstw oraz instytucji działających w ramach przedmiotu studiów. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).

Kwalifikacje:
Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwią pracę w różnych podmiotach gospodarczych związanych z przedmiotem studiów oraz w jednostkach administracji samorządowej odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej i publicznych terenów zieleni, wałów przeciwpowodziowych itp.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

Czas trwania: dwa semestry

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów
  • złożenie pracy podyplomowej w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych
  • pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

 

Ramowy program studiów podyplomowych „Utrzymanie terenów zieleni”

Lp.

Przedmiot

Jednostka

Godziny

ECTS

W

C

Suma

 

I semestr

1

Biologia, właściwości użytkowe i wymagania siedliskowe traw

WR-E (IPR, KFR)

10

5

15

2

2

Gleby i podłoża w zagospodarowaniu terenów zieleni oraz żywienie roślin

WR-E (KChRiŚ, KGiOG)

15

10

25

4

3

Zakładanie terenów zieleni o różnym przeznaczeniu

WR-E (IPR, KCHRiŚ), WIPiE, WBiO

15

40

55

5

4

Postęp biologiczny w hodowli i nasiennictwo traw

WR-E (IPR, KHRiN)

10

5

15

2

5

Fitocenozy terenów zieleni i ochrona siedlisk przyrodniczo cennych

WR-E (IPR)

5

5

10

2

 

Razem w I semestr

 

55

65

120

15

 

II semestr

6

Drzewa i krzewy na terenach zieleni

WL, WBiO

10

10

20

3

7

Infrastruktura techniczna i zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni

WR-E (IPR),

WIPiE, KVG&C

15

30

45

5

8

Agrofagi terenów zieleni i ich zwalczanie

WR-E (KOŚR, KAiER)

10

10

20

3

9

Ekonomika i organizacja pracy utrzymania terenów zieleni

WR-E (IES), KVG&C

10

5

10

2

10

Seminarium

IPR

10

-

10

2

 

Razem w II semestr

 

55

55

110

15

 

Razem

110

120

230

30

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul