URK
Postępy w naukach o środowisku
Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:
Wydział Rolniczo – Ekonomiczny
Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki
ul. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
tel.: 12 662 43 70
kgiog@ur.krakow.pl
Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Agnieszka Józefowska
Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki,
al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków,
tel.: 12 662 43 70
Informacji udziela:
dr inż. Agnieszka Józefowska
a.jozefowska@ur.krakow.pl
tel.: 12 662 43 70
Warunki przyjęcia:
Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich). O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.
Zgłoszenie powinno obejmować:

  • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie o przyjęcie na studia Podyplomowe oraz wypełniony kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia Studiów Wyższych
  • dowód wpłaty

Zgłoszenia należy składać/przesłać:
Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki,
Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
al. Mickiewicza 21,
31 – 120 Kraków
Koszty uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 2.900 zł (wpłata w całości lub w dwóch ratach po 1.450 zł). Koszty delegacji i noclegów pokrywają uczestnicy Studium we własnym zakresie lub zatrudniające ich Zakłady Pracy.
Charakterystyka:
Studia są skierowane głównie do nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich oraz osób związanych z edukacją przyrodniczą w jednostkach administracji państwowej, jednostkach naukowych, placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody, np. w parkach narodowych, w branży turystycznej (przewodników zorganizowanej turystyki przyrodniczej), a także wszystkich zainteresowanych tematyką studiów. Studia są kierowane również do osób bez doświadczenia zawodowego, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dla osób związanych z edukacją, uzyskana podczas studiów wiedza i umiejętności będą pomocne w przygotowaniu atrakcyjnych i ciekawych form zajęć dydaktycznych – ćwiczeń terenowych, eksperymentów.
Kwalifikacje:
Absolwent studiów podyplomowych Postępy w naukach o środowisku poszerzy i uaktualni wiedzę z zakresu nauk o środowisku, a przede wszystkim zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć praktycznych. Absolwent, który posiada wykształcenie pedagogiczne, będzie potrafił przygotować i przeprowadzić atrakcyjne, innowacyjne zajęcia z dziećmi i/lub młodzieżą, w klasie oraz w formie ćwiczeń terenowych i wycieczek. Absolwent pozna sposoby oraz metody przeprowadzenia ciekawych eksperymentów poznawczych z zakresu większości prowadzonych zajęć np. chemii, fizyki, biologii, geologii, botaniki, którymi można uatrakcyjnić zajęcia dla różnych grup wiekowych. Omówienie aktualnych zagadnień między innymi z zakresu geologii, gleboznawstwa, ekologii, ochrony przyrody, chemii
i fizyki pozwoli słuchaczowi na swobodne poruszanie się w tematyce przyrodniczej. Istotnym elementem studiów będzie stworzenie gotowych konspektów zajęć, które słuchacz będzie mógł bezpośrednio wdrażać w swojej pracy zawodowej.
Czas trwania:
dwa semestry
Warunkiem ukończenia studiów jest:

  • uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych stacjonarnych oraz poprzez platformę          e-learningową,
  • czynne udział w zajęciach praktycznych i przygotowywanie zleconych prezentacji lub innych opracowań,
  • przygotowanie projektu końcowego uwzględniającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych:


L.p.

Nazwa przedmiotu

Godziny

ECTS

W

Ćw.

Ć.T.

1

Chemii i fizyka środowiska

10

10

0

2

2

Zarys geologii

6

8

6

2

3

Rola gleby w środowisku

10

10

8

3

4

Bioróżnorodność mikro- i makroorganizmów w środowisku

12

12

5

3

5

Las wielu funkcji

8

5

5

2

6

Ochrona przyrody

8

8

5

3

7

Agroekologia

5

7

5

2

8

Społeczeństwo recyklingu

5

6

5

2

9

Degradacja i rewaloryzacja środowiska

8

5

5

2

10

Gospodarka wodna

5

8

5

2

11

Botanika w praktyce

5

6

5

2

12

Opracowanie konspektów zajęć lekcyjnych

0

30

0

3

13

Seminarium

0

10

0

2

Liczba godzin i punkty ECTS

82*

125*

54

30

261

* 109 godzin wykładów i ćwiczeń będzie zrealizowana na platformie e-learningowej; W – wykłady, Ćw. – ćwiczenia, Ć.T. – ćwiczenia terenowe 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul