URK
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni

Jednostka prowadząca:

Wydział : Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Katedra : Katedra Roślin Ozdobnych

Adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków

Telefon: 12 662 52 45, 12 662 52 46

E-mail: zielen@ogr.ur.krakow.pl lub kro@ogr.ur.krakow.pl

Informacji udziela : prof. dr hab. Anna Bach, mgr inż. Anna Kuczera

Strona internetowa Studiów - http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl


Warunki przyjęcia:

na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przyjmowani są absolwenci uczelni rolniczych. przyrodniczych, humanistycznych i technicznych - związanych z ochroną środowiska - posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych.

Nabór na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni odbywa się przez akceptację zgłoszenia przez komisję kwalifikacyjną.

Charakterystyka:

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, trwają nieprzerwanie od 1998 r., przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Kształcenie obejmuje sztuki plastyczne (udział 20 %), nauki techniczne (30 %) i pozostałą część (50 %), realizowaną w zakresie nauk przyrodniczych.

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni ponadto zapewniają uprawnienia dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, którzy decydują się na zmianę profilu kształcenia uczniów.

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni.

Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie:

wiedzy

absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu budowy roślin ozdobnych, biologii ich rozwoju, wymagań siedliskowych oraz pielęgnacyjnych i kształtuje świadomie dobory roślin ozdobnych pod kątem ich walorów dekoracyjnych, poprawy estetyki otoczenia oraz wymogów siedliskowych i funkcjonalnych, ma wiedzę z zakresu branżowych przepisów prawnych, zna normy i wytyczne projektowania prostych systemów, obiektów i konstrukcji stosowanych w sztuce ogrodowej, wykazuje znajomość podstawowych technik i technologii dotyczących kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, wykazuje znajomość technik i sposobów określania atrybutów fizycznych, plastycznych i opisowych oraz kształtowania terenów zieleni, ma podstawową wiedzę o materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie ogrodowym oraz o podstawowych technologiach, rozwiązaniach konstrukcyjnych i technicznych stosowanych w terenach zieleni, ma podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania oraz problemów konserwatorskich krajobrazu przyrodniczego i kulturowego

umiejętności

absolwent umie odczytać rysunki, mapy budowlane i geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, posiada umiejętność rozpoznawania roślin ozdobnych z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych, uprawowych i pielęgnacyjnych w celu właściwego doboru gatunków w celu zaaranżowania terenów zieleni, wykonuje podstawowe zadania, plastyczne i projektowe dotyczące terenów zieleni, identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na kształtowanie terenów zieleni, a także na zmiany stanu środowiska naturalnego będące efektem działalności człowieka, posiada zdolność podejmowania standardowych działań mających na celu optymalne kształtowanie terenów zieleni z wykorzystaniem dostępnych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, nie skutkujący pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, posiada podstawowe umiejętności przeprowadzania zabiegów konserwatorskich na roślinach ozdobnych

kompetencji społecznych

ma świadomość ryzyka oraz znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan terenów zieleni, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Czas trwania :

trzy (3) semestry – 400 godzi zajęć i 3 dni warsztatów terenowych, w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych

oraz 3 dni wycieczki terenowej

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul