URK
Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin

Jednostka prowadząca:

Wydział: Rolniczo – Ekonomiczny
Katedra/Instytut: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Adres: Ul. Łobzowska 24, 31 – 140 Kraków
Telefon: tel./fax.: 12 662 44 16, 12 633 36 06 wew. 101/fax: 12 633 36 06 wew. 129
Email: khrin@ur.krakow.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Adam Kula,

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Ul. Łobzowska 24, 31 – 140 Kraków,

Telefon: 12 663 36 06 wew. 121

Informacji udziela:
dr hab. Adam Kula
Email: rrkula@cyf-kr.edu.pl

dr hab. Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Email: rrjoachi@cyf-kr.edu.pl

Warunki przyjęcia:

Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych rolniczych lub przyrodniczych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich). O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności respektowane będą wcześniejsze potwierdzone zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Zgłoszenie powinno obejmować:

  • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie o przyjęcie na studia Podyplomowe oraz wypełniony kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia Studiów Wyższych

Zgłoszenia należy składać/przesłać: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Adres: Ul. Łobzowska 24, 31 – 140 Kraków Koszty uczestnictwa: Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 5.000 zł (wpłata w całości lub w dwóch ratach po 2.500 zł). Koszty delegacji i noclegów pokrywają uczestnicy Studium we własnym zakresie lub zatrudniające ich Zakłady Pracy.

Charakterystyka:

Studia podyplomowe przeznaczone są głównie dla absolwentów szkół wyższych pracujących w firmach hodowlano-nasiennych pragnących poszerzyć wiedzę ogólną i zapoznać się z nowymi metodami i technikami, które można wykorzystać do ulepszania roślin użytkowych.

Kwalifikacje:

Studium umożliwi zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych dziedzin wiedzy przyrodniczej pomocnej w doskonaleniu roślin użytkowych takich jak: biologia molekularna, genomika, proteomika, transgenika, cytogenetyka, hodowla jakościowa i odpornościowa, a także wiedzy o uwarunkowaniach prawnych związanych z wykorzystaniem roślin genetycznie zmodyfikowanych. Studium pozwoli także na wyrobienie zdolności krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy problemów nowoczesnej hodowli roślin. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

Czas trwania: dwa semestry

Warunki ukończenia studium:

1. uczestnictwo w zajęciach

2. napisanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką Studium

3. pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin”

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

ECTS

Semestr zimowy

A. Przedmioty podstawowe i wprowadzające

1

Biologia molekularna (BM)

8

8

16

2

2

Genomika (GEN)

6

6

12

2

3

Proteomika (PRO)

4

8

12

1,5

4

Transkryptomika (TSK)

8

12

20

2,5

5

Transgenika roślin (TGE)

8

6

14

2

6

Cytogenetyka roślin (CR)

4

8

12

1,5

B. Biologiczne podstawy hodowli

7

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej (PB)

8

8

1

8

Fizjologiczno-molekularne aspekty hodowli odpornościowej (HO)

6

4

10

1,5

9

Fizjologiczne podstawy wrażliwości na stres (WNS)

8

6

14

2

 

Razem sem. zimowy

62

56

118

16

Semestr letni

10

Zasoby genowe roślin użytkowych

(ZGRU)

6

6

12

2

11

Hodowla jakościowa (HJ)

6

6

1

12

Hodowla molekularna (w tym markery molekularne) (HM)

10

12

22

2

13

Organizmy transgeniczne i ich wykorzystanie (OTR)

6

6

1

14

Biotechnologiczne metody stosowane w hodowli roślin uprawnych (kultury in vitro, wyprowadzanie linii DH ) (BMHR)

12

10

22

2

C. Wybrane techniki selekcji roślin

15

Fizjologiczne i biochemiczne markery w selekcji (FBMS)

6

6

12

2

16

Zastosowanie markerów fizjologicznych i biochemicznych w analizie QTL (QTL)

3

6

9

1,5

17

Techniki analizy obrazu w hodowli roślin (TAO)

8

8

1

18

Metody fluorescencyjne analizy aktywności fotosyntetycznej (AF)

4

4

0,5

19

Seminarium (Sem)

6

6

1

 

Razem sem. letni

49

58

107

14

 

Razem

111

114

225

30

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul