URK

Technologie w ochronie środowiska

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:

 

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Kierownik studiów podyplomowych: Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur

Informacji udzielają:

Dr inż. Monika Tabak, tel. 12 662 43 48, monika.tabak@urk.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur, tel. 662 43 44, barbara.filipek-mazur@urk.edu.pl

Dr inż. Olga Gorczyca, tel. 12 662 43 41, kchris@ur.krakow.pl

 

Warunki przyjęcia:

  • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami: kwestionariusz , podanie
  • warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich);
  • o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń; zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariatu studiów.

 

Sekretariat studiów podyplomowych „Technologie w ochronie środowiska”:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

tel. 12 662 43 48

e-mail: monika.tabak@urk.edu.pl

 

Charakterystyka: Studia podyplomowe „Technologie w ochronie środowiska” organizowane przez Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania i odtwarzania jego zasobów, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wiedza przekazywana jest na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR oraz przedstawicieli jednostek zewnętrznych działających w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska. Część zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń terenowych w obiektach Uczelni oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w zakresie ochrony środowiska. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 

Kwalifikacje:

Uczestnicy studiów podyplomowych „Technologie w ochronie środowiska” zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią im pracę w jednostkach administracji samorządowej i podmiotach gospodarczych związanych z ochroną środowiska.

Absolwent studiów podyplomowych wykazuje się wiedzą o środowisku przyrodniczym oraz o wzajemnych powiązaniach i zależnościach biotycznych i abiotycznych jego elementów, pozwalającą na identyfikację poszczególnych zagrożeń środowiska. Pozwala mu to zrozumieć problematykę zagrożeń wynikającą z przekształceń środowiska. Uzyskuje wiedzę w zakresie kontroli, sposobów i technik przeciwdziałania ujemnym następstwom tych przekształceń, co daje podstawy do właściwego rozwiązywania problemów inżynierskich związanych ze środowiskiem i zarządzania zasobami środowiskowymi. Zaznajomiony zostaje również ze znaczeniem i strukturą systemu ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce. Zdobytą wiedzę może wykorzystać do organizowania działań związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (w tym narzędzia i finansowanie). Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem, ochrony prawnej bioróżnorodności środowiska, cenności ekologicznej w gospodarowaniu przestrzenią. Charakteryzuje technologie wykorzystywane w ochronie środowiska, wskazuje technologie odpowiednie do realizacji określonych zadań (uwzględniając aspekty technologiczne, ekonomiczne, społeczne); docenia potrzebę stosowania w praktyce nowoczesnych, w tym innowacyjnych metod; zarządza procesami z zakresu ochrony środowiska w sposób zgodny ze standardami.

 

Czas trwania: Program studiów obejmuje 220 godzin, na które składa się 12 modułów (128 godzin wykładów i 92 godziny ćwiczeń). Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, w języku polskim.

 

Opłata za udział w studiach jednego uczestnika: 3400,00 zł (lub dwie raty po 1700,00 zł)

 

Warunki ukończenia studiów:

  •        uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów,
  •        złożenie pracy dyplomowej i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych

„Technologie w ochronie środowiska”:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

Semestr I

1.

Elementy środowiska

12

12

2

2.

Monitoring środowiska

12

8

20

3

3.

Ekonomia i prawo w ochronie środowiska

12

12

2

4.

Standardy zarządzania w ochronie środowiska

12

15

27

3

5.

Bioetyka w ochronie środowiska

8

8

1

6.

Gospodarowanie odpadami

20

10

30

4

Razem w semestrze zimowym

76

33

109

15

Semestr II

7.

Mechanizmy finansowe w ochronie środowiska

12

13

25

3

8.

Technologie w zarządzaniu obszarami zdegradowanymi i zdewastowanymi

12

6

18

3

9.

Technologie mało- i bezodpadowe – wprowadzenie

12

6

18

3

10.

Innowacyjne technologie w ochronie środowiska – studia przypadku

2

16

18

2

11.

Oddziaływanie rolnictwa i leśnictwa na środowisko

14

8

22

3

12.

Seminarium

10

10

1

Razem w semestrze letnim

52

59

111

15

Razem

128

92

220

30

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul