URK
Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych

Jednostka prowadząca:

Wydział: Rolniczo – Ekonomiczny
Instytut: Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków.
Telefon:
tel.: (0-12) 662 43 82.
Email: kszur@ur.krakow.pl .

Informacji udziela:
Dr hab. inż. Robert Witkowicz.
Email: rrwitkow@cyf-kr.edu.pl .

Telefon: tel.: (0-12) 662 43 85.


Mgr inż. Barbara Czekaj.
Email: kszur@ur.krakow.pl

Telefon: tel.: (0-12) 662 43 82.

 

Warunki przyjęcia:

  • złożenie podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z załącznikami: 1.kwestionariusz, 2.podanie, 3. odpłatność
  • O ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariatu studiów podyplomowych:

Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin,
Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków.
Tel.: (0-12) 662 43 82.
Email:
kszur@ur.krakow.pl

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych organizowane przez Instytut Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie) i zamierzają specjalizować się w doskonaleniu wytwarzania surowców rolnych (zarówno roślinnych jak i zwierzęcych) oraz w doskonaleniu procesu zarządzania, czego efektem ma być surowiec lub wyrób o najlepszej jakości rynkowej, pochodzący z różnych systemów produkcji (w tym ekologicznej). Elementem niezbędnym do realizacji wyżej postawionych celów jest wiedza na temat obowiązujących systemów zapewnienia jakości, którą słuchacze będą umieli implementować w gospodarstwach towarowych i przetwórniach. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, bowiem w warunkach poprawnego działania prawa podaży i popytu, o sukcesie ekonomicznym przedsięwzięcia często decyduje jakość surowca lub wyrobu.

Tematyka zajęć podzielona została na cztery moduły (1. Produkcja surowców roślinnych, 2. Produkcja surowców zwierzęcych, 3. Żywienie i biotechnologia oraz 4. Ekonomika i zarządzanie) i pozwoli słuchaczowi na zrozumienie i interpretację złożonych zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy działalnością producenta na różnych etapach procesu wytwórczego, a jakością surowca lub wyrobu. Oznacza to również pozyskanie przez słuchacza umiejętności unikania lub ograniczania negatywnego wpływu niekorzystnego stanu środowiska przyrodniczego na jakość surowców, co powinno skutkować lepszą jakością oferowanej na rynku żywności.

Tak szeroka oferta dydaktyczna obejmująca aż 240 dydaktycznych godzin kontaktowych z nauczycielami akademickimi różnych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych do prowadzenia gospodarstwa rolnego, które są niezbędne do ubiegania się o pomoc finansową z programów UE.

 

Kwalifikacje Absolwenta

 

Absolwent studiów podyplomowych Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wytwarzania w gospodarstwie rolnym surowców i wyrobów cechujących się najwyższą jakością, tak technologiczną jak i konsumpcyjną. Oznacza to, że będzie potrafił w właściwy sposób zorganizować cykle produkcyjne z uwzględnieniem wpływu różnych czynników na jakość surowca, m.in. zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji. Pozna również sposoby i metody analiz jakości wybranych surowców i wyrobów w kontekście powszechnie rosnących wymagań, stawianych żywności i żywieniu człowieka. Omówienie zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania pozwoli słuchaczowi na swobodne poruszanie się na rynkach rolnych w wyniku poznania specyfiki sektora żywnościowego i jego organizacji. Oznacza to również zapoznanie się z funkcjonowaniem rynku wspólnotowego. Nie mniej istotną pozyskaną kompetencją będzie umiejętność tworzenia i kierowania zespołem ludzkim w dużych gospodarstwach towarowych, bowiem to także od niej zależy oczekiwany sukces ekonomiczny procesu produkcyjnego.

 

Czas trwania i warunki ukończenia studiów podyplomowych

 

Cykl kształcenia na studiach podyplomowych Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych podzielono na dwa semestry rozpoczynające się zgodnie z kalendarzem akademickim.

Warunkami ukończenia studiów:

O - uczestnictwo w zajęciach i pozyskanie wymaganych zaliczeń,

O - czynne uczestnictwo w seminarium obejmujące m.in. przygotowanie obszernej prezentacji multimedialnej,

O - zdanie końcowego egzaminu dyplomowego przewidzianego w formie pisemnej.

 

Ramowy program zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Wyk.

Ćw.

1

Wpływ systemów rolniczych na środowisko i jakość surowców

10

-

1,5

2

Postęp biologiczny i ocena materiału siewnego

4

6

1,5

3

Wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość surowców roślinnych

20

20

3,5

4

Ocena jakości gleb

-

5

1

5

Podstawy produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem jakości surowców

35

16

4

6

Żywienie człowieka i ocena jakościowa surowców rolniczych i wyrobów gotowych

15

20

3

7

Biotechnologia a jakość

15

10

3

8

Rynek produktów roślinnych i zwierzęcych

10

-

1,5

9

Ekonomiczne aspekty produkcji oraz jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych

-

15

2

10

Marketing surowców i wyrobów

5

5

2

11

Budowa i kierowanie zespołem ludzkim

3

5

2

12

Ustawodawstwo w surowcach, żywności i żywieniu

4

-

0,5

13

Systemy zarządzania jakością

10

-

2

14

Seminarium

7

-

2,5

Suma

240

30

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul